W roku szkolnym 2016/2017 odbył się, zorganizowany w ramach I Kongresu Czechoznawstwa Polskiego i pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Opolskiego, pierwszy konkurs na najlepszą prezentację multimedialną pt. „Znam historię, kulturę i życie codzienne naszych sąsiadów – Czechów adresowany do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Współudział w organizacji tego przedsięwzięcia miały: Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, Kuratorium Oświaty w Opolu, Uniwersytet Opolski, Wydział Oświaty Urzędu Miasta Opola, Miejski Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Opolu, a także Polsko-Czeskie Towarzystwo Naukowe.

            16 grudnia 2016 r. podczas uroczystej gali na Uniwersytecie Opolskim obecni byli laureaci i uczestnicy konkursu wraz z opiekunami, goście z Kraju Morawsko-Śląskiego oraz przedstawiciele współorganizatorów, którzy wręczali ufundowane przez swoje instytucje nagrody - MODN reprezentowała zastępująca dyrektora dr Stefania Jagło.

            Galę, której współorganizatorami byli przedstawiciele Koła Naukowego Pedagogów, prowadził przewodniczący jury konkursowego – prof. zw. dr hab. Zenon Jasiński. Po części oficjalnej odbył się koncert zespołu studentów Instytutu Studiów Edukacyjnych.

oprac. Stefania Jagło

Konferencja w ramach grantu edukacyjnego Opolskiego Kuratora Oświaty 2016

28.09.2016 r.

            W konferencji wzięło udział niemal 100 nauczycieli wszystkich typów szkół oraz nauczycieli przedszkoli. Ponadto obecni byli zaproszeni goście: ........................

Konferencję rozpoczęła dr hab. Katarzyna Wądolny-Tatar z Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie wykładem nt. Nowoczesna literatura polska dla najmłodszych w perspektywie kulturowej teorii literatury. Perspektywę kulturowej teorii literatury referentka ograniczyła do wybranych ujęć, takich jak: literatura wobec sztuk wizualnych, cielesność i tematy tabu, geopoetyka w tekstach dla najmłodszych czy historia, pamięć, codzienność jako aspekty tematyczno-konstrukcyjne utworów dla dzieci.

Wystąpienie dr. Sebastiana Taboła z ZSE im. Stefana Roweckiego „Grota” w Opolu poświęcone był tematowi Słowo w sieci, czyli literatura tworzona z wykorzystaniem mediów elektronicznych i najnowszych technologii komunikacyjno-informacyjnych.

Biblioteki i bibliotekarzy reprezentowały trzy prelegentki. Barbara Błyszczakowska, doradca metodyczny MODN, przedstawiła w swoim referacie zagadnienie pt. Współczesny czytelnik biblioteki szkolnej. Joanna Waleska, pracownik Biblioteki Austriackiej w Opolu, omówiła różnorodne sposoby pracy z młodymi czytelnikami odwiedzającymi opolskie biblioteki obcojęzyczne - temat wykładu brzmiał Oryginalni czytają w oryginale. Dr Dagmara Kawoń-Noga, PBW w Opolu, WSB we Wrocławiu, przedstawiła zebranym wykład pt. Na pierwszym planie lub w tle – czyli obraz inicjacji lekturowych młodego pokolenia w projektach oświatowych Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Opolu.

Na zakończenie konferencji Szymon Kloska, dziennikarz, bloger, bibliofil, pracownik Instytutu Książki, najpierw zapoznał uczestników konferencji ze swoimi doświadczeniami wynikającymi z prowadzenia Literackiego ostrego dyżuru w czasie Festiwalu Literatury dla Dzieci, którego jest współorganizatorem, a następnie zaprezentował literackie asocjacje, aby odpowiedzieć na pytanie Jak dobrać odpowiednią lekturę dla czytelnika?

Konferencja została bardzo dobrze oceniona przez uczestników, którzy m.in. docenili organizatorów za „Przemyślany układ wykładów” czy „Bardzo ciekawy dobór prelegentów”.

oprac. Stefania Jagło

           

Dwa szkolenia prowadzone przez licencjonowanych edukatorów równolegle dla kadry kierowniczej i nauczycieli przedszkoli w Opolu i w Kędzierzynie-Koźlu zgromadziły 10 maja 2017 r. kilkadziesiąt osób zainteresowanych pedagogiką freblowską.

            Dyrektorzy placówek zostali zaznajomieni z głównymi założeniami pedagogiki freblowskiej, poznali projekt „Miasto Innowacji Pedagogicznej” realizowany w oparciu o pedagogikę Friedricha Froebla, mogli wymienić się doświadczeniami w zakresie innowacji i certyfikacji.

            W tym samym czasie odbywały się warsztaty dla nauczycieli, podczas których uzyskali praktyczne porady dotyczące pracy z dzieckiem w wieku przedszkolnym z wykorzystaniem pedagogiki freblowskiej oraz dowiedzieli się, jak można wdrażać tę innowacyjną metodę w grupach przedszkolnych.

               Program uwzględnia założenia teoretyczne koncepcji Friedricha Froebla. Szczególny nacisk położony jest na aktywność zabawową w procesie poznawania przez dziecko świata. Zabawa, będąca wrodzoną potrzebą, według niemieckiego pedagoga, jest główną formą aktywności dziecka i nie powinna być kierowana przez nauczyciela ani ograniczana, a bardzo dyskretnie i rozsądnie nadzorowana. Dzieci powinny czuć się bezpieczne fizycznie i psychicznie. 

               Koncepcja aktywności oparta jest na działaniach dzieci w sali przedszkolnej, a także poza nią. Niezwykle ważną rolę stanowi kontakt z materiałami, których dostarcza przyroda, zwanymi darami natury, bogactwami przyrody, darami ziemi oraz wykorzystanie materiałów dydaktycznych i pomocy edukacyjnych stworzonych przez dorosłego dla dziecka.

http://www.froebel.pl/o-programie/autorka-programu

oprac. Stefania Jagło

Trzeba ludzi uczyć w granicach możliwie najszerszych, nie z książek czerpać mądrość, ale z nieba, ziemi, z dębów i buków

                                                                                              A. Komeński, „Wielka dydaktyka”

            Jesienią 2016 zrealizowany został grant 11 Opolskiego Kuratora Oświaty „Co widać, co słychać, co czuć” - środowisko przyrodnicze w edukacji szkolnej.

Brało w nim udział 61 nauczycieli, którzy w 4 grupach, w zależności od miejsca zamieszkania, mogli uczestniczyć w zajęciach w MODN w Opolu lub w Nysie - w ośrodku PODN.

Szkolenie prowadzone było metodą warsztatową, z niemałym zaangażowaniem i aktywnością uczestników kursu.

Zajęcia prowadzili dr Józef Szewczyk i Helena Jasińska w 3 podstawowych modułach:

1.     „Podziwiaj, słuchaj i czuj, jak bije olbrzymie zielone serce przyrody” – ABC nauczania polisensorycznego.

2.     Wielozmysłowe poznawanie środowiska przyrodniczego podczas wędrówek ścieżkami dydaktycznymi Parku Krajobrazowego Góra Świętej Anny.

3.     Sesja posterowa – przykłady zajęć edukacyjnych rozwijających zmysł wzroku, słuchu, dotyku, smaku i powonienia w poznawaniu środowiska przyrodniczego.

Szczególnie atrakcyjnym okazał się wyjazd na Górę Świętej Anny, gdzie wspólnie z pracownikami dydaktycznym parku krajobrazowego przemierzaliśmy szlaki przyrodniczej ścieżki dydaktycznej Wokół Góry Świętej Anny.
Wspaniałe okoliczności przyrody, sprzyjająca temperatura, słoneczna pogoda, miła atmosfera i smaczny posiłek w Domu Pielgrzyma sprzyjały twórczym pomysłom nauczycieli.

Na następnych zajęciach kursanci, pracując w zespołach, przedstawiali własne pomysły rozwiązań metodycznych.

Każdy zespół przedstawiał swój poster, prezentację multimedialną lub film przedstawiający zaangażowanie zmysłu wzroku, słuchu, dotyku, smaku i węchu w poznawaniu środowiska przyrodniczego na konkretnym temacie zajęć lekcyjnych.

Uczestnicy grantu  wypracowali bardzo ciekawe materiały dydaktyczne, które umieszczone na kursowym e-dysku stanowiły cenną bazę doświadczeń nauczycielskich z gotowymi rozwiązaniami i podpowiedziami.

Szkolenia odbywały się w miłej i twórczej atmosferze. Nauczyciele kreatywnie rozwiązywali zadania problemowe, zapewniali, że zdobytą wiedzę wykorzystają w pracy z uczniami.

Zdjęcia pochodzą z prezentacji „Jesienne warzywa” Magdaleny Józwy i Anety Nowak z PSP 5 w Opolu

Dnia 17 marca 2017r. z inicjatywy Miejskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli, Opolskiego Wydziału Oświaty oraz Politechniki Opolskiej, odbyły się warsztaty
z dyrektorami i doradcami zawodowymi opolskich szkół. Miejscem spotkania stała się Politechnika Opolska, gdzie szkolni doradcy zwodowi mogli poznać całą ofertę edukacyjną Uczelni, spotkać się z pracownikami naukowymi, a także zwiedzić laboratoria i bazę dydaktyczną poszczególnych wydziałów. Tę wiedzę nauczyciele-doradcy zawodowi będą mogli wykorzystać w sposób praktyczny w swojej pracy z młodzieżą w szkołach z zakresu orientacji zawodowej i doradztwa zawodowego. Planując to spotkanie, zależało nam również na przekazaniu doradcom zawodowym kompendium wiedzy nt. kierunków studiów możliwych do podjęcia na Politechnice Opolskiej. Spotkanie rozpoczęło się w budynku „Łącznik” przy ul. Mikołajczyka 16. Tam gości powitał prof. dr hab. inż. Marek Tukiendorf – Jego Magnificencja Rektor Politechniki Opolskiej oraz prof. dr hab. Krzysztof Malik – prorektor ds. studenckich i inwestycji oraz dr Irena Koszyk – naczelnik Wydziału Oświaty. Następnie uczestnicy spotkania zapoznali się z bazą dydaktyczną Wydziału Inżynierii Produkcji i Logistyki, Wydziału Mechanicznego oraz Laboratorium Inżynierii Gastronomicznej. Doradcy zawodowi poznali również ofertę Wydziału Budownictwa
i Architektury przy ul. Katowickiej 48 oraz Wydziału Ekonomii i Zarządzania przy ul. Waryńskiego 4. Warsztaty zakończyły się na terenie II Kampusu Politechniki Opolskiej
w  Instytucie Konfucjusza, gdzie odbyła się kreatywna dyskusja podsumowująca spotkanie. Tam zostały przedstawione wnioski i spostrzeżenia zaproszonych dyrektorów i doradców zawodowych w zakresie informowania młodzieży o zaletach studiowania w mieście Opolu.

Edyta Ciecierska

Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej w Opolu, Wydział Teologiczny Uniwersytetu Opolskiego wraz z Wydziałem Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii Politechniki Opolskiej oraz Urzędem Marszałkowskim Województwa Opolskiego, Urzędem Miasta Opole, Miejskim Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli organizują konkurs wiedzy „Olimpiada wiedzy i wartości w sporcie” – III edycja „Paraolimpiady-sportowcy niepełnosprawni”. Konkurs przeznaczony był dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i polegał na zaprezentowaniu posiadanej wiedzy w formie testu przygotowanego przez organizatorów.

Celem konkursu było propagowanie wartości w sporcie oraz ukazanie relacji pomiędzy wiarą i sportem, jak również tematyki związanej z paraolimpiadami i sportowcami niepełnosprawnymi. Celem olimpiady było również propagowanie wśród młodzieży idei sportu, aktywnego sposobu spędzania wolnego czasu oraz czerpania radości z działań wymagających zespołowej współpracy. Konkurs wpisywał się w takie akcje jak: „Kibicuję Fair Play” czy też „Stop zwolnieniom z WF-u”.

Dokładnie 400 uczniów szkół ponadgimnazjalnych z całej Polski, w dniu 30 listopada 2016 r. wzięło udział w finale "Olimpiady Wiedzy i Wartości w Sporcie – III edycja konkursu: Paraolimpiady – Sportowcy Niepełnosprawni”, który odbył się w auli Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego.

Olimpiada cieszyła się rekordowym zainteresowaniem uczniów. W etapie szkolnym uczestniczyło ponad 1300 uczniów z 130 szkół z całej Polski.

Z uczestnikami Olimpiady spotkał się Jan Mela, zdobywca dwóch biegunów ziemi z Markiem Kamińskim.

Fundacja Jana Meli „Poza Horyzonty” stara się wielopłaszczyznowo pomagać osobom po wypadkach, które czekają na protezy. Sam Jan Mela ma protezę nogi, protezy ręki nie używa. Zagrał w filmie, napisał także książkę. Obecnie jest tak zajęty, że nie ma czasu na pisanie. Na spotkanie do Opola przyjechał z Lublina. Prowadzi fundację i brakuje mu czasu na swoje pasje.

- Cały czas coś się dzieje, cały czas mamy różne spotkania. Uważam, że warto się dzielić. Od wydania mojej książki minęło już sporo czasu, chyba sześć lat. Parę rzeczy się w moim życiu wydarzyło, może paręnaście, i może warto by to było spisać. Nie ukrywam, że to jest bardzo siermiężna droga. Naprawdę łatwiej jest pójść w góry i zdobyć jakiś wielki szczyt niż siąść i skrupulatnie napisać książkę. Więc każdego pisarza bardzo za to podziwiam - dodaje Mela.

Istotnym etapem konkursu „Olimpiada wiedzy i wartości w sporcie” była konferencja pt. „Igrzyska paraolimpijskie – sportowcy niepełnosprawni”, w której uczestniczyli laureaci konkursu wraz z nauczycielami. Prelegentami byli m.in. prof. Bartosz Molik – reprezentujący AWF Warszawa, Łukasz Szeliga – prezes Polskiego Komitetu Paraolimpijskiego w Rio de Janeiro.

Po części naukowej miał miejsce panel dyskusyjny z udziałem medalistów igrzysk olimpijskich w Rio (Barbara Niewiedział, Jacek Gaworski, Rafał Wilki, Joanna Mendak, Tomasz Kunecki).

Na zakończenie konferencji odbyło się podsumowanie tegorocznej edycji konkursu: „Paraolimpiady – Sportowcy Niepełnosprawni”. Atrakcyjne nagrody otrzymało 55 laureatów. Nagrodzeni zostali również nauczyciele oraz szkoły.

            Już teraz możemy zapowiedzieć, że w przyszłym roku szkolnym odbędzie się czwarta edycja konkursu, której tematem będzie piłka ręczna.

24 maja 2017r. w Publicznej Szkole Podstawowej w Dylakach już po raz trzeci odbyła się Międzyszkolna Rewia Piosenki pod patronatem  Burmistrza Ozimka oraz Dyrektora Miejskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Opolu.

W tegorocznej edycji konkursu udział wzięło 43 uczestników klas I - VI ze wszystkich szkół podstawowych gminy Ozimek.

Nad przebiegiem konkursu czuwało jury w składzie: Wiktoria Waloszek – przewodnicząca, doradca metodyczny MODN w Opolu, Alona Konowalowa, Arnold Kondrowski, Jacek Korniak, Jan Konopka.                            

Jury oceniało młodych artystów za dobór treści, walory głosowe, interpretację utworu oraz za kreatywność i ogólny wyraz artystyczny.                                                                                                                                                                                           W tym dniu swoją obecnością zaszczycili także: Magdalena Fleszar - reprezentująca Starostwo Powiatowe, Jan Labus –Burmistrz Ozimka, Barbara Starzycka – Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Dylaki, Patrycja Bursy- przewodnicząca Rady Rodziców PSP w Dylakach.    

Laureatami tegorocznego konkursu zostali:
w kategorii klas I- III:

I miejsce ex aequo: Hanna Adamiec PSP w Grodzcu  i  Emilia Podleśna – Barth PSP

w Dylakach

III miejsce: Vanessa Gonsior PSP w Antoniowie      

Wyróżnienie: Anja Podleśna – Barth PSP w Dylakach i Michał Zienc SP nr 2 w Ozimku 

w kategorii klas IV- VI:

I miejsce: Emilia Chętnicka PSP w Grodźcu

II miejsce: Weronika Besia SP nr 3 w Ozimku

III miejsce: Milena Wilk PSP nr 1 w Ozimku

WyróżnienieSamanta Król PSP w Dylakach i Karolina Nowak PSP nr 1 w Ozimku.

Wszyscy wykonawcy za udział w konkursie zostali nagrodzeni medalami, pamiątkowymi dyplomami  oraz drobnymi upominkami. Z kolei zwycięzcy Międzyszkolnej Rewii Piosenki otrzymali atrakcyjne nagrody rzeczowe.                                                                                       Stało się to możliwe dzięki hojnym sponsorom, którym serdecznie dziękujemy za to, że zechcieli współfinansować naszą muzyczną imprezę.

                                                                                                               Wiktoria Waloszek

Certyfikaty Pearson Test of English można zdawać na sześciu poziomach zaawansowania z języka angielskiego. Pearson Test of English obejmuje wszystkie umiejętności językowe i jest honorowany przez uczelnie wyższe, organizacje, pracodawców oraz krajowe władze oświatowe jako potwierdzenie opanowania wymaganego standardu języka angielskiego. Certyfikaty PTE można zdobywać trzy razy w roku w maju, czerwcu i grudniu. Certyfikaty Pearson Test of English są ważne bezterminowo.

Certyfikaty Pearson Test of English General w Polsce:

 • Egzaminy PTE General na poziomie 3 są uznawane przez MEN jako potwierdzenie znajomości języka angielskiego na poziomie B2, które od roku 2020 będąwymagane od nauczycieli uczących języka angielskiego w przedszkolach
 • Zwalniają z egzaminów doktorskich
 • Są uznawane przez Urząd Służby Celnej jako potwierdzenie znajomości języka angielskiego.

W roku szkolnym 2016/17 MODN w Opolu realizował grant Opolskiego Kuratora Oświaty pt. Inspirowanie i motywowanie do nauki języków obcych w przedszkolu i szkole.            

W kursie wzięło udział 60 nauczycielek .

Zajęcia odbywały się w podziale na cztery  grupy:

gr I - dla nauczycieli języka niemieckiego (zajęcia odbywały się w MODN w Opolu),

gr II - dla nauczycieli języka angielskiego ( zajęcia odbywały się w MODN w Opolu),

gr III - dla nauczycieli języka angielskiego ( zajęcia odbywały się w PSP nr 5 w Brzegu),

gr IV - dla nauczycieli języka angielskiego ( zajęcia odbywały się w MODN w Opolu).

Każda grupa zrealizowała 16 godzin zajęć, które przeprowadziły: Ewa Tarnawska, Małgorzata Kupis-Wielgus oraz Barbara Jaroszewicz

Tematyka kursu obejmowała:

1.      

Nauczanie mówienia i słuchania poprzez gry i zabawy promujące wartości i rozwijające umiejętności społeczne.

2.      

Gramatyka i słownictwo dla Smyka!- nauczanie dostosowane do wszystkich stylów uczenia się: wzrokowców, słuchowców, kinestetyków, np. z wykorzystaniem teatrzyku Kamishibai

3.      

Polisensoryczne nauczanie i rozwijanie czytania i pisania ( poprzez wykorzystanie gier ruchowych, zabaw z piłką, zagadek)

4.      

Wykorzystanie kultury danego obszaru językowego do motywowania do nauki języków obcych, np. słynne miejsca, ikony kultury, tradycje świąteczne w porównaniu z tradycjami własnymi.

Kurs został wysoko oceniony przez uczestniczki zwłaszcza w kontekście przekazania praktycznych pomysłów.

Po dwóch latach starań, wysiłkiem pani Alicji Wujec Kaczmarek, pani Małgorzaty Chodnickiej i pani Małgorzaty Kupis Wielgus, Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Opolu został certyfikowanym centrum egzaminacyjnym ETS przeprowadzającym egzaminy TOEFL iBT®. TOEFL® jest najbardziej nowoczesnym z certyfikatów językowych i cieszy się ogromną popularnością w Europie Zachodniej, Wielkiej Brytanii, USA, Kanadzie, Australii czy Nowej Zelandii. Jest akceptowany przez ponad 10 000 instytucji akademickich i agencji rządowych. MODN uzyskał uprawnienia do  przeprowadzania egzaminów TOEFL w formule zwanej TOEFL iBT® (internet-Based Test). Egzamin jest zdawany w całości przed komputerem i wykorzystuje najnowsze osiągnięcia w dziedzinie badań edukacyjnych i technologii komputerowych.

Poza uznawalnością przez uczelnie zagraniczne, uczelnie wyższe w Polsce uznają egzamin TOEFL® jako zaliczenie egzaminu na koniec lektoratu lub podczas rekrutacji na studia, które wymagają znajomości języka angielskiego lub gdy zajęcia odbywają się w języku angielskim.

Egzamin TOEFL® w wersji iBT z wynikiem 87 punktów stanowi podstawę do zwolnienia kandydatów  z egzaminu doktorskiego w zakresie nowożytnego języka obcego.

Służba Cywilna uznaje certyfikat TOEFL® w postępowaniu kwalifikacyjnym, a w przypadku potwierdzania kwalifikacji nauczycieli, egzamin TOEFL® jest uznawany z następującymi wynikami: podstawowa znajomość języka – z wynikiem całkowitym minimum 57 pkt., zaawansowana znajomość języka z wynikiem całkowitym minimum 87 pkt., biegła znajomość języka – z wynikiem całkowitym minimum 110 pkt.

Terminy tegorocznych egzaminów, które odbędą się w Miejskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Opolu to: 24 czerwca (sobota), 26 sierpnia (sobota),  29 września (piątek) i 28 października (sobota) 2017r.

Alicji Wujec Kaczmarek

Problematyka współpracy środowisk akademickiego, oświatowego i biznesowego była przedmiotem konferencji zorganizowanej 8 listopada 2016r. przez Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w ramach grantów edukacyjnych Opolskiego Kuratora Oświaty. 

Aktualna sytuację na rynku pracy regionu opolskiego przedstawił analityk Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu dr Mariusz Filipowicz. W swoim wystąpieniu dr Filipowicz odnosił  się zarówno do diagnoz sytuacji poszczególnych grup bezrobotnych, jak również do wyników badań pracodawców odnośnie popytu na pracę, kształcenie oraz współpracy ze służbami zatrudnienia.

Potrzeby i oczekiwania przedsiębiorców co do kształcenia zawodowego wyrażali, wskazując przy tym szereg przykładów dobrych praktyk, dr Grażyna Dębicka-Ozorkiewicz- dyrektor Opolskiej Izby Rzemieślniczej, Marian Siwoń - prezes zarządu firmy Multiserwis w Krapkowicach, Bogdan Pszenica - właściciel przedsiębiorstwa Narzędziownia ze Strojca, Henryk Galwas - prezes Opolskiej Izby Gospodarczej, Jolanta Kowalczyk - z-ca dyrektora Zespołu Szkół Mechanicznych w Opolu.

Dyrektorzy Centrów Kształcenia Podyplomowego w Kędzierzynie-Koźlu i Opolu, dr Ireneusz Wiśniewski i Andrzej Leszczyński formułowali zadania swoich placówek w kwestii kształcenia ustawicznego wobec wyzwań rynku pracy.

O wspieraniu przez naukę szkolnictwa zawodowego mówili prof. dr hab. inż. Jarosław Mamala - prezes Opolskiego Parku Naukowo-Technicznego oraz prorektor ds. dydaktyki Politechniki Opolskiej prof. dr hab. inż. Krystyna Macek-Kamińska. Prelegenci przywoływali w swoich wystąpieniach przykłady dobrych praktyk w zakresie współpracy ze szkołami zawodowymi z regionu opolskiego.

Podsumowaniem konferencji była ciekawa, dynamiczna dyskusja moderowana – Dlaczego warto wybrać szkołę zawodową? W dyskusji uczestniczyli wicestarosta powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego Józef Gisman, dyrektor ZSM w Opolu Bogusław Januszko, dyrektor ZSZ w Kędzierzynie-Koźlu Urszula Więcek, naczelnik wydziału oświaty w Opolu dr Irena Koszyk.       

  

W ramach przygotowania kolejnego projektu w ramach programu Erasmus plus odbyły się dwa spotkania międzynarodowe z przyszłymi partnerami. Pani Alicja Wujec Kaczmarek przygotowująca projekt spotkała się kilkukrotnie z paniami Reginą Benchetrit i Inną Oknin Smirnov z Kaye Academic College of Education z Beer Szewy z Izraela oraz panią dr Elżbietą Szymańską-Czaplak z UO w dniach 6-8.03.2017r. w celu przedyskutowania przyszłej współpracy i kształtu projektu.

Następne spotkanie z panem Angelo Ralvy i dr Elżbietą Szymańską-Czaplak odbyło się 8.05.2017r. i służyło zapoznaniu kolejnego partnera projektowego z planowanymi działaniami. Pan Angelo Ralvy reprezentuje University of East Catalunya z Vic z Hiszpanii.

Planowany projekt obejmie 5 uniwersytetów i 4 centra szkoleniowe dla nauczycieli z Europy i Izraela, i zostanie złożony do rozpatrzenia w FRSE w marcu 2018 roku.

Alicja Wujec Kaczmarek

Grant Opolskiego Kuratora Oświaty

„Rozwijanie kompetencji czytelniczych oraz upowszechnianie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, czyli o strategiach czytania tekstów”

     W okresie od 12.09.2016r do 5.11.2016r.  sześćdziesięciu siedmiu nauczycieli różnych typów szkół i placówek oświatowych województwa opolskiego wzięło udział w grancie  Opolskiego Kuratora Oświaty  pt. „Rozwijanie kompetencji czytelniczych oraz upowszechnianie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, czyli o strategiach czytania tekstów”. Funkcję kierownika grantu pełniła mgr Jolanta Fąfrowicz - doradca metodyczny nauczycieli języka polskiego w Miejskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Opolu.

    Podczas 16 godzinnych  warsztatów  prowadzonych przez konsultantów i doradców MODN nauczyciele nabyli nowe kompetencje metodyczne, poznali nowoczesne metody kształcenia kompetencji czytelniczych oraz strategie czytania , wymienili się doświadczeniami i  przykładami dobrych praktyk.

                                                                                                                                          Jolanta Fąfrowicz

Po raz kolejny Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli współpracował z Gminnym Zarządem Obsługi Jednostek w Strzelcach Opolskich przy organizacji  konkursów ortograficznych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych powiatu strzeleckiego.

      W maju 2017 r. odbył się XXIII MIĘDZYGMINNY KONKURS ORTOGRAFICZNY O PUCHAR BURMISTRZA STRZELEC OPOLSKICH dla uczniów szkół podstawowych oraz XVII KONKURS ORTOGRAFICZNY O TYTUŁ MISTRZA ORTOGRAFII dla uczniów gimnazjów.

      Jolanta Fąfrowicz – doradca metodyczny nauczycieli języka polskiego w MODN w Opolu przygotowała  arkusze konkursowe, przeprowadziła  trzy etapy konkursu oraz wspólnie z panią Ewą Kotyrbą - starszym inspektorem ds. szkół w GZOJ w Strzelcach Opolskich wzięła udział w uroczystym wręczeniu uczniom nagród.

Józef Szewczyk, Jolanta Siemieniuk, Helena Jasińska

„Szkolna stacja meteorologiczna”
– projekt edukacyjny
w ramach Szkoły Doradztwa Przywarsztatowego

W ramach Szkoły Doradztwa Przywarsztatowego mgr Beata Stankiewicz, nauczycielka przyrody PSP nr 10 w Opolu, przeprowadziła z uczniami projekt edukacyjny  „Szkolna stacja meteorologiczna”.

Projekt ten został opracowany w MODN w Opolu przez zespół: dr Józef Szewczyk – konsultant, Jolanta Siemieniuk – doradca metodyczny nauczycieli geografii, Helena Jasińska – doradca metodyczny nauczycieli biologii.

Oprócz nadrzędnych celów projekt edukacyjny zawierał zadania dla uczniów o następującej tematyce:

 • zadanie 1 – Składniki pogody i ich urządzenia pomiarowe,
 • zadanie 2 – Zachmurzenie nieba i pomiar temperatury powietrza,
 • zadania 3-6 – Konstrukcja i przeznaczenie przyrządów: wiatromierza, deszczomierza, wilgotnościomierza i barometru,
 • zadanie 7 – Kalendarz pogody.

Na zajęciach pokazowych, które odbyły w PSP nr 10 w Opolu 9 maja 2016r., uczniowie poszczególnych zespołów przedstawili obserwującym nauczycielom wyniki zrealizowanych zadań projektu edukacyjnego:

 • tematyczne prezentacje multimedialne,
 • postery dokumentujące ich pracę,
 • własnoręcznie wykonane przyrządy meteorologiczne.

W opinii nauczycieli obecnych na zajęciach edukacyjnych, sprawozdania uczniów ze zrealizowanego projektu edukacyjnego „Szkolna stacja meteorologiczna” były bardzo interesujące i inspirujące do realizacji tego typu projektu w swojej szkole.

W ramach poznawania środowiska przyrodniczego i organizowania laboratorium przyrodniczego, przedstawiono nauczycielom przykłady następujących działań edukacyjnych:

 • badanie zanieczyszczeń powietrza

oraz modułów tematycznych:

 • Szkoła na planie ,
 • Wędrujące Słońce,
 • Rzeźbiarze powierzchni Ziemi.

Nauczyciele obecni na spotkaniu otrzymali następujące Małe Formy Metodyczne:

1.     Projekt edukacyjny „Szkolna stacja meteorologiczna” (oprac. J. Szewczyk, H. Jasińska, J. Siemieniuk),

2.     Środowisko przyszkolne, jako przestrzeń edukacyjna (oprac. J. Szewczyk, J. Siemieniuk)

3.     Zmiany w przyrodzie w czterech porach roku obserwowane w środowisku przyszkolnym w oparciu o obserwacje meteorologiczne i fenologiczne (oprac. J. Siemieniuk),

4.     Możliwości wykorzystania walorów środowiska przyszkolnego na lekcjach przyrody (oprac. J. Siemieniuk),

5.     Propozycje zadań do realizacji zajęć wykorzystujących środowisko przyszkolne (oprac. I. Juńczyk, H. Jasińska),

6.     Z mapą za pan brat – przekład wykorzystania metody stacji uczenia się (oprac. J. Siemieniuk).

Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Opolu  zorganizował kilka konferencji przedmiotowo-metodycznych na temat zmian w podstawie programowej z języka polskiego dla klas IV – VIII szkoły podstawowej.

          Pierwsze spotkanie, ze specjalnym udziałem dr Wioletty Kozak -  sekretarzem zespołu opracowującego podstawę programową do języka polskiego oraz autorką komentarzy do podstawy, odbyło się 3 kwietnia

2017 r. w Miejskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Opolu. W szkoleniu uczestniczyło ponad 50 nauczycieli opolskich szkół podstawowych i gimnazjów.

          Konferencje polonistyczne, prowadzone  przez dr Stefanię Jagło  i mgr Jolantę Fąfrowicz,  odbyły się również w Grodkowie, Strzelcach Opolskich,

Kędzierzynie-Koźlu, Ozimku, Dąbrowie, Zawadzkiem i Izbicku. Przyjęte zostały z dużym zainteresowaniem.

„To piękne, gdy człowiek może być dumny ze swojego miasta, lecz jeszcze piękniej, gdy miasto może być z niego dumne”.

Abraham Lincoln

W 2017 roku mija 800 lat od lokacji naszego miasta. Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Opolu włączył się w jubileusz, przygotowując zajęcia warsztatowe dla nauczycieli oraz opracowując zeszyt materiałów dydaktycznych „Odkryj Opole w szkole”.

Na warsztatach dla nauczycieli, przygotowanych przez konsultanta Janusza Berdzika oraz doradcę metodycznego Joannę Kotowską, przybliżone zostały założenia podstawy programowej w odniesieniu do historii lokalnej i zalety pracy metodą projektu z historii lokalnej. Zaprezentowano również wybrane zagadnienia z historii miasta Opola i jego związki z historią państwa, Europy i świata.
W czasie zajęć przedstawiono kilka propozycji różnorodnych metod pracy, jak np. praca
z tekstami źródłowymi (m.in. list księcia Jana Dobrego do papieża Klemensa VII – sytuacja w kościele opolskim w dobie reformacji, akt darowizny dla kolegiaty w Opolu), analiza studium przypadku (na podstawie osoby księcia Jana Dobrego) czy mapa mentalna poświęcona zakonom na Opolszczyźnie. Nauczyciele tworzyli także oś czasu dla wybranych wydarzeń
z historii Opola i drzewo genealogiczne opolskich Piastów.

W roku poprzedzającym jubileusz 800-lecia miasta rozpoczęły się prace nad zeszytem dydaktycznym, w którym zgromadzono interesujące scenariusze zajęć dla dzieci przedszkolnych, uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Do pracy zaproszono nauczycieli różnych poziomów edukacyjnych, a zebrane propozycje dotyczą nie tylko zagadnień historycznych. W publikacji znajdziemy m.in. materiały dla nauczycieli sztuki, przyrody, matematyki i języków obcych. Opracowanie zawiera również cenne wskazówki bibliograficzne poświęcone historii i współczesności naszego miasta. Zeszyt dydaktyczny „Odkryj Opole w szkole”, jak pisze w swojej recenzji dr Mariusz Sawicki z UO, „jest książką wpisującą się, pomijając kwestię rocznicową, w bardzo istotną problematykę związaną z dziejami lokalnymi ...”.

„Dobra Szkoła – ABC reformy” to temat konferencji dla nauczycieli bibliotekarzy, które odbyły się w Opolu oraz gminach: Grodków, Kędzierzyn-Koźle, Strzelce Opolskie - nad którymi opiekę doradczą sprawuje MODN w Opolu. Problematyka spotkań dotyczyła nadchodzących zmian związanych z reformą oświatową oraz wskazywała rolę i zadania nauczyciela bibliotekarza w nowej rzeczywistości szkolnej.

Konferencję przygotowała i  poprowadziła Barbara Błyszczakowska – doradca metodyczny nauczycieli bibliotekarzy. Uczestnicy spotkania zapoznali się z nowymi zapisami prawnymi dotyczącymi kolejnych punktów statutu odnoszących się do organizacji pracy biblioteki szkolnej, poznali nowy kanon lektur szkolnych oraz problematykę wybranych pozycji wydawniczych.  Na konferencji poruszona była również sprawa podręczników z dotacji celowej oraz przypomniane zostały zasady realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.

Pod koniec konferencji zebrani nauczyciele w trakcie dyskusji wymieniali się swoimi doświadczeniami m.in. przy organizacji zadań w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa, zapisów regulaminowych dot. udostępniania podręczników z MEN oraz z dotacji celowej, wskazywali swoje obawy co do działań i procedur związanych z łączeniem księgozbiorów w trakcie łączenia lub wygaszania szkół. Poruszali zagadnienia dotyczące przyszłości bibliotek szkolnych.

W konferencjach poświęconych nowym zmianom w oświacie brało udział 81 nauczycieli bibliotekarzy zarówno ze szkół podstawowych, gimnazjalnych jak i średnich, z terenu całego województwa opolskiego.

Program szkoleniowy Goethe-Institut FOKUS GRUNDSCHULE skierowany jest do nauczycieli języka niemieckiego pracujących w szkołach podstawowych oraz ekspertów prowadzących szkolenia dla nauczycieli ze szkół podstawowych. Dzięki stypendium Goethe-Institut                          

w Warszawie byłam w minionym roku szkolnym uczestniczką tego programu. W programie uczestniczyło 17 osób: 2 nauczycielki języka niemieckiego ze Słowacji, 4 z Polski i 11 nauczycielek języka niemieckiego z Czech.
Jednoroczny cykl szkoleniowy rozpoczął się w lipcu 2016r. szkoleniem online, które było przygotowaniem do intensywnego kursu w Dreźnie, trwającego od 1do 15 sierpnia 2016. Kurs prowadzili eksperci z międzynarodowym doświadczeniem w zakresie nauczania niemieckiego jako języka obcego. Uczestnicy zapoznali się z najnowszymi koncepcjami w zakresie dydaktyki

i metodyki lekcji języka niemieckiego dla uczniów szkół podstawowych na poziomie A1/A2, które koncentrują się na osobie ucznia i są zorientowane na nauczanie przez działanie oraz na komunikację.

W czasie roku szkolnego 2016/17 odbyły się  dwa trzymiesięczne szkoleniaw trybie online (jesienią 2016 r. oraz wiosną 2017 r.) połączone z wymianą dobrych praktyk dydaktycznych       

i koleżeńską hospitacją zajęć szkoleniowych lub lekcyjnych uczestników programu.
Przez cały rok nad przebiegiem procesu szkolenia czuwał ekspert ds. nauczania języka niemieckiego i uczestnicy otrzymywali informację zwrotną. Poruszane w czasie kursu online kwestie, np. metody pracy ze słownictwem, z gramatyką, z tekstem, zostały omówione szerzej podczasdwóch seminariów szkoleniowych 21.-22. października 2016r.  i 12. i 13. maja 2017r.

w Goethe-Institut w Pradze. Podczas ostatniego spotkania uczestniczy otrzymali certyfikaty programu FOKUS GRUNDSCHULE.
Intensywna praca nad zagadnieniami z metodyki i dydaktyki języka niemieckiego pozwoliła mi na poszerzenie i ugruntowanie mojej wiedzy z tego zakresu, którą dzielę się z innymi nauczycielami.

                                                                                                               Małgorzata Kupis-Wielgus

            W dniach 25 i 26 maja 2017r. w auli Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Opolu odbyła się kolejna edycja festiwalu polskiej piosenki „MIKROFON I TY”. W pierwszym dniu konkursu na scenie prezentowali się uczniowie szkół podstawowych w dwóch kategoriach: klasy I-III oraz klasy IV-VI, zaś drugiego dnia występowali gimnazjaliści i uczniowie szkół ponadgimnazjalnych województwa opolskiego.

            Główne cele festiwalu to popularyzacja i promocja polskiej piosenki, prezentacja umiejętności wokalnych i instrumentalnych młodych wykonawców, a także wymiana doświadczeń między wykonawcami oraz nauczycielami. Organizatorami przedsięwzięcia, które z każdym rokiem cieszy się coraz większą popularnością, są Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Opolu oraz Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Opolu.

            Oceny wystąpień dokonało jury w następującym składzie:
p. Stefania Jagło – konsultant MODN
p. Grażyna Dudek – nauczyciel PG 1 w Opolu
p. Anna Markuszewska-Łabudzińska – nauczyciel muzyki w klasach młodszych w PSP 5 w Opolu
p. Halina Brodziak – nauczyciel muzyki i zajęć artystycznych w Zespole Szkół z O. I. w Opolu
p. Barbara Klimko-Durecka – nauczyciel muzyki i zajęć artystycznych w PG 1 w Opolu

Jury oceniało umiejętności wokalne uczestników pod względem dykcji, intonacji, interpretacji tekstu oraz ogólny wyraz artystyczny wykonywanej piosenki.

            Uczniom szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych przyznano miejsca I, II, III oraz wyróżnienia. Uczestnicy otrzymali dyplomy i, w zależności od przyznanego miejsca, pamiątkowe medale. Nauczyciele – opiekunowie wykonawców otrzymali pisemne podziękowania za przygotowanie uczniów do festiwalu.

            Uczestnikami festiwalu byli uczniowie następujących szkół podstawowych:
PSP nr
: 1, 5, 7, 8, 9, 10, 14, 15, 21, 22, 24, 26, 29, 30 oraz Szkoła Podstawowa „TAK” z Opola, a także Gminny Zespół Szkół SP nr 3 z Ozimka, PSP nr 2 z Niemodlina, PSP nr 1 z Ozimka, Gminny Zespół Szkół z Tułowic, Zespół Szkolno-Przedszkolny z Kup, PSP z Dobrzenia Wielkiego, Chrząstowic, Tarnowa Opolskiego, Brynicy, Dańca, Łubnian, Głuchołaz, Grabiny i Wołczyna.
            W kategorii gimnazjum wystąpili uczniowie: PG 1, 5, 10 z Opola oraz Zespół Szkolno-Przedszkolny z Kup, nr 3 z Dębskiej Kuźni, Gminny Zespół Szkół nr 1 z Ozimka oraz Gimnazjalno-Licealny Zespół Szkół z Wołczyna

            Szkoły ponadgimnazjalne reprezentowane były przez uczniów z: PLO 5, 6 oraz Społecznego Językowego Liceum Ogólnokształcącego w Opolu, a także Zespołu Szkół Ekonomicznych, Zespołu Szkół Mechanicznych, Zespołu Szkół Budowlanych i Zespołu Szkół Zawodowych nr 4 w Opolu.

            W festiwalu wzięło udział 58 solistów, 23 duety, 28 zespołów, w sumie ok. 180 wykonawców. Po raz kolejny festiwal okazał się sukcesem. Uczniowie zaprezentowali bardzo wysoki poziom artystyczny oraz duże zdolności muzyczne, a wszystkie wykonywane przez nich utwory, mimo że reprezentowały różne gatunki i style muzyczne, trafiały głęboko do serc słuchaczy.

Gratulujemy wszystkim uczestnikom i do zobaczenia na Gali Opolskich Ogrodów Talentów.

Organizatorzy festiwalu: Grażyna Dudek, Halina Brodziak i Stefania Jagło

Szanowni Państwo,

poniżej przedstwiamy listę laureatów

XI FESTIWALU PIOSENKI OBCOJĘZYCZNEJ „Śpiewajmy razem”

Gratulujemy wszystkim laureatom !

XI FESTIWAL PIOSENKI OBCOJĘZYCZNEJ

 Lista laureatów na Galę Opolskich Ogrodów Talentów:

 

 

Imię i nazwisko laureata/zwycięscy

 

Laureat konkursu – tylko I miejsce (indywidualne lub grupa)

 

Nazwa jednostki oświatowej, która zgłosiła ucznia

1.Anna Lasota

I

PSP 5

2.Zofia Buchta

I

PSP 9

3.Aleksandra Łach

I

PSP 11

4.Zuzanna Paczos

I

PSP 25

5.DUET: Oliwia Rychły i Karolina Baron

I

PSP 9

6. Zespół „CRAZY STARS”:

Julia Król, Julia Nowak – Zwolińska, Weronika Klimmer, Martyna Kalińska

I

PSP 2

7.Adrianna Matyszok

I

PG 1

8.Agnieszka Dudek

I

PG 1

9.Maria Grądowy

I

PG 7

10.Anna Domagała

I

PG 8

11.Magdalena Czekaj

I

PG 10

12.DUET: Michał Jakubiak i Paweł Konieczny

I

PG 1

13.Zespół: Patrycja Dorosiewicz, Katarzyna Kopyto, Emilia Myszor

I

PG 7

14.Sven Solisch

I

PLO 3

15.Julia Dota

I

LO Katolickie

16.Sabina Mboya

I

LO Katolickie

17.Emilia Krypel

I

ZS Ekonomicznych

Organizator konkursu/festiwalu/przeglądu:

PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 1 W ZESPOLE SZKÓŁ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI

MIEJSKI OŚRODEK DOSKONALENIA NAUCZYCIELI

 

 

 XII FESTIWAL MUZYCZNY „MIKROFON I TY”

Lista laureatów na Galę Opolskich Ogrodów Talentów:

 

 

Imię i nazwisko laureata/zwycięscy

 

Laureat konkursu – tylko I miejsce (indywidualne lub grupa)

 

Nazwa jednostki oświatowej, która zgłosiła ucznia

1.KWINTET z kl. 3A: Amelia Szafran, Magdalena Musiał, Amelia Kasperska, Marcelina Chwistek, Jadwiga Łuczak

I

PSP 5

2.Jacek Grygierczyk

I

PSP 7

3.Maja Grygierczyk

I

PSP 7

4.DUET: Anna Kurus i Izabela Tileczek

I

PSP 24

5.DUET: Zofia Woszek   i Zuzanna Bazera

I

PSP 26

6. Zespół „DYLEMAT”

I

PSP 1

7.Oliwia Sawicka

I

PG 1

8.Zofia Winnik

I

PG 10

9.DUET: Paweł Konieczny i Michał Jakubiak

I

PG 1

10.DUET: Ada Najdek i Joanna Mika

I

PG 5

11.Zofia Kamińska

I

ZSZ 4

12.Joanna Krochmalczyk

I

ZS Ekonomicznych

13.Zespół „WORK IN PROGRESS”

I

ZS Ekonomicznych

 

 

Babcia Roberta Stodnicka, sierżanta armii amerykańskiej, przyjechała z Mazowsza do Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej w 1913 roku. R. Stodnick wiedział o swoich polskich korzeniach, jednak – jak sam przyznaje – „nie przywiązywał do nich wielkiej wagi”. Jego spojrzenie zmieniło się kiedy porządkując z bratem do sprzedaży dom po rodzicach odnalazł na strychu kufer babci, z którym ponad 100 lat temu przypłynęła do USA. W kufrze były zdjęcia, listy i liczne dokumenty jego przodków. Robert Stodnick zakochał się w Polsce. Od 2012 roku uczy się języka polskiego i przez Internet poszukuje w Polsce swojej rodziny.

Jesienią 2016 roku sierżant Robert Stodnick po raz pierwszy przyjeżdża do Polski, gdzie na Mazowszu spotyka się ze swoją odnalezioną rodziną. Razem ze swoim przyjacielem, pochodzącym z Opola plastykiem Ryszardem Druchem, odwiedzają także Opole. W trakcie tej wizyty, dzięki współpracy Miejskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli z Druch Studio Gallery z Trenton w USA, udaje się zorganizować dwa spotkania Roberta Stodnicka z uczniami opolskich szkół: PLO nr 1 i PLO nr 2. Gość opowiedział o historii swojej rodziny od XVIII wieku, poszukiwaniu swoich krewnych w Polsce i nauce języka polskiego. Żeby spotkanie miało nie tylko wymiar wychowawczy i historyczny staraliśmy się, aby Stodnick mówił po polsku, a uczniowie po angielsku.

Wizyta Roberta Stodnicka w opolskich szkołach zainteresowała ogólnopolskie media. Relacja m. in. pojawiła się w głównym wydaniu Wiadomości TVP, Teleexpresie, Panoramie oraz TVP Opole.

W pierwszych dniach lutego 2017 r. w auli Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Opolu odbyła się kolejna edycja Festiwalu Piosenki Obcojęzycznej, w czasie którego uczniowie mogli wykazać się umiejętnościami językowymi oraz wokalnymi. Było wesoło, barwnie i karnawałowo.

Organizatorami konkursu są niezmiennie Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Opolu oraz Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Opolu.

Głównym celem festiwalu jest popularyzacja piosenki obcojęzycznej, prezentacja umiejętności wokalnych i instrumentalnych młodych wykonawców, a także wymiana doświadczeń między wykonawcami oraz nauczycielami. Bardzo ważnym zadaniem festiwalu jest również motywowanie uczniów do nauki języków obcych poprzez piosenkę. W tym roku uczestnicy prezentowali wybrane piosenki indywidualnie, w duetach lub zespołowo w siedmiu językach obcych: angielskim, niemieckim, czeskim, francuskim, włoskim, rosyjskim i hiszpańskim.

W pierwszym dniu konkursu występowali uczniowie szkół podstawowych w dwóch kategoriach: klasy I-III oraz klasy IV-VI, zaś drugiego dnia na scenie prezentowali się gimnazjaliści i uczniowie szkół średnich.

Oceny wystąpień dokonało się jury w następującym składzie:

p. Ewa Młodawska – doradca metodyczny MODN ds. nauczycieli języka niemieckiego

p. Rafał Włodarczyk – doradca metodyczny MODN ds. nauczycieli języka angielskiego
p. Beata Zgolik-Mrozek – nauczyciel j. niemieckiego i muzyki w PG nr 4 w Opolu

p. Aldona Król – wieloletni emerytowany nauczyciel muzyki i zajęć artystycznych w Zespole Szkół z O. I. w Opolu

p. Grażyna Dudek – nauczyciel języka niemieckiego w PG nr 1 w Opolu

p. Barbara Klimko-Durecka – nauczyciel muzyki i zajęć artystycznych w PG nr 1 w Opolu, miłośniczka muzyki jazzowej
p. Halina Brodziak – nauczyciel muzyki i zajęć artystycznych w Zespole Szkół z O. I. w Opolu

Jury oceniało poprawność językową, umiejętności muzyczne oraz ogólny wyraz artystyczny wykonywanej piosenki. Jury przyznało uczniom szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych miejsca I, II, III oraz wyróżnienia. W zależności od przyznanego miejsca uczniowie otrzymali dyplomy oraz pamiątkowe medale. Nauczyciele – opiekunowie uczniów otrzymali pisemne podziękowania za przygotowanie uczniów do festiwalu. Wykonawcy, którzy zaprezentowali najwyższe umiejętności wokalne, otrzymali specjalne wyróżnienia od jury. Byli to: Julia Dota z Liceum Katolickiego w Opolu oraz Sven Solisch z PLO nr 3 w Opolu. Ich występy wzbudziły niewiarygodne emocje w słuchaczach.

Uczestnikami festiwalu byli uczniowie następujących szkół podstawowych:
z Opola szkoły podstawowe nr: 1, 2, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 16, 20, 25 oraz Katolicka Szkoła Podstawowa;

spoza Opola: PSP nr 3 z Ozimka, PSP nr 1 i 2 z Niemodlina, PSP z Górażdży, Dobrzenia Wielkiego, Dębia, Dańca, Łubnian, Grodkowa, Graczy, Grodźca, Grabiny, Dąbrówki Górnej, Dębskiej Kuźni, Wołczyna, Chróścic i Szczedrzyka.

W kategorii gimnazjum wystąpili uczniowie:

z Opola gimnazja nr: 1, 4, 5, 7, 8, 9, 10 oraz Gimnazjum Katolickie;

spoza Opola: Zespół Szkół z Chróścic, Izbicka, Dębskiej Kuźni, GZS 1 z Ozimka, GLZS z Wołczyna oraz PG z Rudnik.

Szkoły ponadgimnazjalne reprezentowali uczniowie z Opola: PLO nr: 2, 3, 5, 6 oraz Liceum Katolickie, a także Zespół Szkół Elektrycznych, Zespół Szkół Ekonomicznych, Zespół Szkół Mechanicznych, Zespół Szkół Budowlanych i Zespół Szkół Zawodowych.

W festiwalu wzięło udział ok. 180 wykonawców, w tym: 84 solistów, 13 duetów, 23 zespoły. Po raz kolejny festiwal okazał się sukcesem. Uczniowie zaprezentowali bardzo wysoki poziom artystyczny, duże umiejętności językowe oraz zdolności muzyczne. Wykonywane utwory reprezentowały różnorodne gatunki muzyczne, a każda interpretacja trafiała głęboko do serca słuchaczy. Klimat panujący na sali był miły i przyjazny. Uczestnicy tegorocznego festiwalu mieli wspaniałą okazję, aby udowodnić słowa Paulo Coelho: „Muzyka nie tylko daje nam ukojenie i dostarcza rozrywki. Jest czymś więcej. Można poznać człowieka po muzyce, jakiej słucha” (Czarownica z Portobello).

Gratulujemy wszystkim uczestnikom i życzymy dalszych sukcesów!

Grażyna Dudek

Organizator festiwalu

Wielokrotny reprezentant Polski w piłce siatkowej Marcin Prus był gościem zorganizowanej przez Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli konferencji pt. „Alternatywne formy wychowania fizycznego - atrakcyjnym sposobem realizacji podstawy programowej. IV Opolska Konferencja Nauczycieli Wychowania Fizycznego odbyła się 28 października 2016 roku w ramach grantów Opolskiego Kuratora Oświaty. Współorganizatorem konferencji był gospodarz obiektów, czyli Wydział Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii Politechniki Opolskiej.

   Marcin Prus (siatkarz, dziennikarz radiowy i telewizyjny, autor dwóch książek) w ramach konferencji wygłosił wykład "Siatkówka sposobem na życie - sposoby motywacji młodego człowieka”. Następnie poprowadził dla nauczycieli wychowania fizycznego pokazowe zajęcia z piłki siatkowej. W tej lekcji otwartej uczestniczyli uczniowie Publicznego Gimnazjum nr 6 oraz Publicznego Gimnazjum nr 4 w Opolu. Uczniami opiekowały się nauczycielki wychowania fizycznego: Iwona Amrogowicz i Agnieszka Sporin.

   W podobnej formie jak Marcin Prus swoje zajęcia poprowadził Rafał Kaleta - czynny zawodnik footbagu, czyli zośki. Jest on Mistrzem Świata z Oakland w USA w 2010 roku, wielokrotnym Mistrzem Europy i Polski. Rafał Kaleta wygłosił wykład „Gry i zabawy naszych dziadków i babć – zośka”, a następnie poprowadził warsztaty dla uczniów i nauczycieli.

   Świat nauki reprezentował pracownik naukowy Wydziału Wychowania Fizycznego  i Fizjoterapii Politechniki Opolskiej dr Stanisław Szczepański, który przedstawił wyniki swoich badań „Efekty wychowania fizycznego przez pryzmat podstawy programowej w ocenie nauczycieli”. Kolejne dwa wykłady wygłosili Jarosław Cieśliński (dyrektor PSP nr 11 w Opolu) – „Turystyka kwalifikowana a podstawa programowa” oraz dyrektor Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Opolu Roman Firlus - „Gry zespołowe a realizacja podstawy programowej na przykładzie piłki nożnej”.

   W konferencji uczestniczyło 113 nauczycieli wychowania fizycznego ze wszystkich etapów edukacyjnych, z terenu całego województwa opolskiego. Koordynatorem konferencji był konsultant Grzegorz Pielak. Biuro konferencji poprowadzili: Bożena Grębowiec, Alina Oszczęda, Rafał Sawicki oraz Janusz Berdzik.

Kolejne seminarium z cyklu „Bezpieczne i twórcze podróże” organizowane przez Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr 1 odbyło się 9 lutego 2017 roku. Tym razem gościem był Paweł Wysoczański, reżyser i producent filmów dokumentalnych. Kanwą seminarium był ostatni film P. Wysoczańskiego pod tytułem „Jurek” poświęcony wybitnemu polskiemu himalaiście Jerzemu Kukuczce.

Jerzy Kukuczka to wybitny polski taternik, alpinista i himalaista. Był drugim człowiekiem na Ziemi, który zdobył Koronę Himalajów i Karakorum, czyli wszystkie 14 głównych szczytów o wysokości ponad 8 tysięcy metrów. Był jednym z najwybitniejszych himalaistów w historii światowego wspinania. Zginął w 1989 roku wspinając się po raz kolejny na czwarty szczyt świata Lhotse.

Uczniowie pytali gościa m. in. o warsztat i organizację pracy reżysera, współpracę z innymi członkami zespołu filmowego, sukcesy i porażki, trudności z pozyskaniem rozmówców i materiałów archiwalnych i oczywiście o głównego bohatera – Jerzego Kukuczkę.

Spotkanie organizował i moderował konsultant Miejskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Opolu - Grzegorz Pielak.

 Przyjęcie chrześcijaństwa przez Mieszka I w obrządku łacińskim było jednym z tych przełomowych wydarzeń w dziejach Europy, które określiło pozycję Polski na następne wieki i otworzyło nieznane dotąd perspektywy. Źródła mówiące o tym wydarzeniu są tak ubogie, tak lakoniczne, że wielu rzeczy związanych z tym wydarzeniem możemy tylko domniemywać.
 Obchodzona w 2016 roku 1050. rocznica  przyjęcia chrześcijaństwa przez Mieszka I
i jego najbliższe otoczenie była jednym z elementów programu grantów edukacyjnych Opolskiego Kuratora Oświaty. Poświęcona mu została konferencja  Dziedzictwo historyczno – kulturowe podstawą kształtowania postaw młodego pokolenia. 1050. rocznica Chrztu Polski, która odbyła się w Miejskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli 7 października. Ze względu na bardzo szeroki i niezwykły zakres tematyczny, problematyka poruszanych na konferencji zagadnień została sprowadzona głównie do wydarzeń obejmujących historię regionu 
w pierwszych wiekach chrześcijaństwa na ziemiach polskich. Wydaje się to uzasadnione tym bardziej, że w roku 2017 Opole świętować będzie dumny jubileusz 800-lecia istnienia.
 Konferencję rozpoczęła prof. dr hab. Anna Pobóg-Lenartowicz, wygłaszając wykład poświęcony działalności fundacyjnej opolskich księżniczek i księżnych. Prof. dr hab.
A. Pobóg-Lenartowicz jest wybitną historyczką, mediewistką, w której kręgu zainteresowań badawczych pozostaje od lat życie monastyczne na Śląsku, dzieje Opola i księstwa opolskiego oraz wieloaspektowy wpływ kobiet średniowiecza na kształt codziennego życia. Opolskie księżne i księżniczki - według prof. A. Pobóg-Lenartowicz - wyróżniają się na tle innych, współczesnych sobie i równych pozycją kobiet, aktywnością polityczną, gospodarczą  
i społeczną, sposobem sprawowania władzy, dziełami charytatywnymi (szpitale, fundacje). Każda z nich dysponowała własną pieczęcią, nie wyłączając tych, które obrały życie za murami klasztorów. Przykłady, które przywołała prof. A. Pobóg-Lenartowicz fascynują siłą charakterów, zdecydowaniem, konsekwencją, niebanalnym sposobem działania, mądrą innowacyjnością, jak chociażby księżna Viola, dzięki której lokowano Opole, czy matka króla Władysława Łokietka- księżna Eufrozyna.
 Profesor Uniwersytetu Opolskiego, ks. dr hab. Franciszek Wolnik wygłosił wykład
o organizacji kościelnej na Śląsku w wiekach średnich. Ksiądz profesor zajmuje się naukowo w Katedrze Historii Kościoła i Patrologii Wydziału Teologicznego dziejami instytucji kościelnych w średniowieczu, kulturotwórczą rolą Kościoła w Polsce oraz dziejami Nuncjatury Apostolskiej w Polsce. W swoim wystąpieniu przedstawił nieznane szerszemu ogółowi fakty z historii założonego w roku 1000 biskupstwa wrocławskiego, pod którego kanonicznym wpływem znajdowały się tereny dzisiejszej Opolszczyzny. Ks. prof. F. Wolnik omówił zarówno powstawanie i rozwój rozmaitych ówczesnych instytucji i urzędów diecezjalnych, zmiany w organizacji i zarządzaniu Kościoła wrocławskiego, jak i dążenia biskupów wrocławskich do utworzenia niezależnego księstwa biskupiego z całym zakresem władzy świeckiej, w czym znaczącą rolę odegrał książę Jarosław opolski (!), biskup wrocławski od 1198 roku.
 Dr Mariusz Sawicki z Katedry Badań nad Dziedzictwem Kultury i Biografistyki odniósł się do wyjątkowych prac z zakresu prawa miejskiego Bartłomieja Groickiego, podwójciego krakowskiego. W swoich opracowaniach Groicki dostosował do warunków polskich statuty i kodeksy karne funkcjonujące w Europie. Postulował ograniczenie przypadków stosowania kary śmierci oraz tortur. Prace Groickiego, pisane po polsku, wywarły ogromny wpływ na prawo miejskie oraz praktykę sądowniczą i były wykorzystywane aż do końca XVIII wieku.
 Niezwykle interesujące wyniki prowadzonych badań przedstawiła dr Anna Gołębiowska, zastępca dyrektora Instytutu Historii ds. dydaktyki. Dr A. Gołębiowska od lat zajmuje się m.in. badaniem świadomości historycznej młodzieży. Przedstawione                     i komentowane wyniki dotyczyły świadomości historycznej uczniów opolskich szkół ponadgimnazjalnych. Z badań wynika, że obok tradycyjnych ośrodków kształtowania świadomości historycznej, takich jak m.in. szkoła, rodzina, gwałtowne znaczenie przybierają media społecznościowe. Dr A. Gołębiowska odniosła się do badań CBOS „Świadomość historyczna Polaków” przeprowadzonych w dn. 12 – 19. 03.2016.
 Dr Marek Białokur, adiunkt w Katedrze Historii Najnowszej rozważał w swoim wystąpieniu, czy i dlaczego należy celebrować rocznice. Wykorzystując swoje bogate doświadczenie dydaktyczne, dr M. Białokur zwracał uwagę na rosnącą role i znaczenie mediów społecznościowych, TIK w kształtowaniu świadomości historycznej. Przedstawił również interesujące, chociaż czasem dyskusyjne, przykłady ekspresji świadomości historycznej młodych Polaków.
 Wszyscy uczestnicy konferencji zostali ponadto bogato wyposażeni w materiały – interesujące teksty dotyczące Chrztu Polski, dziedzictwa kulturowego i świadomości historycznej oraz książkę „Opolanie znani i nieznani” pod red. A. Pobóg-Lenartowicz.
Nie ulega wątpliwości, że konferencja była ważnym elementem Doskonalenia zawodowego uczestniczących w niej nauczycieli, czemu dali wyraz w ewaluacji. Warto również dodać, że wszyscy prelegenci mają bogate szkolne doświadczenie nauczycielskie. Niektórzy z nich ciągle łączą pracę uniwersytecką z mozołem pracy przy tablicy. Inicjatywę Opolskiego Kuratora Oświaty należy ocenić jako trafną i potrzebną.        

             
 

 

    W poniedziałek 30 maja 2016 roku Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli zorganizował „Międzyszkolny Konkurs wiedzy o Opolu”. Imprezę przeprowadzono w konwencji gry terenowej w centrum miasta.

    W konkursie uczestniczyły cztery drużyny. W skład każdej drużyny wchodziło 10 uczniów, którymi opiekował się nauczyciel. Drużyny reprezentowały dwie szkoły podstawowe, czyli PSP nr 2 i PSP nr 14 w Opolu. Wśród zadań, które mieli do wykonania uczniowie, było m.in.: odnalezienie literki „W” na przedwojennej kamienicy nazywanej „Dom pod kafelkami”, policzenie okien ratusza czy lamp-kul na Małym Rynku, ułożenie hasła reklamowego  i piosenki o Opolu. Uczniowie musieli się też wykazać wiedzą o historii miasta, obiektach sportowych i turystycznych. Jednym z zadań było namalowanie plakatu „Moje Opole za 100 lat”.

    Grę zorganizowali konsultanci i doradcy metodyczni Miejskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Opolu: Bożena Grębowiec, Katarzyna Miernicka, Edyta Ciecierska i Grzegorz Pielak. Organizatorzy zapowiadają  drugą edycję miejskiej gry terenowej w 2017 roku.

 

Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Opolu oraz Ośrodek Rozwoju Edukacji  w Warszawie zorganizował warsztaty pt. „Edukacja prawna – realizacja założeń podstawy programowej kształcenia ogólnego  z wykorzystaniem publikacji Edukacja prawna w szkole. Poradnik dla nauczycieli.”

Forma odbyła się 18 maja 2016 roku w siedzibie Miejskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Opolu. W warsztatach uczestniczyli nauczyciele wiedzy o społeczeństwie, pedagodzy i wychowawcy klas szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Każdy uczestnik otrzymał następujące publikacje jako materiały szkoleniowe: Edukacja prawna w szkole. Poradnik dla nauczycieli, ORE, Warszawa 2016 (wersja drukowana), Przychodzi uczeń do prawnika, Ministerstwo Sprawiedliwości, Warszawa 2016 (wersja drukowana z materiałami multimedialnymi), Edukacja prawna w szkole. Sieci współpracy i samokształcenia, ORE, Warszawa 2015 (płyta CD).

Zajęcia prowadzili: Ewa Kosowska–Korniak specjalista ds. Public Relations Sądu Okręgowego w Opolu oraz konsultanci MODN: Bożena Grębowiec i Grzegorz Pielak.

Współautorem wydawnictwa powstałego w ramach projektu Edukacja prawna w szkole. Poradnik dla nauczycieli jest Grzegorz Pielak - nauczyciel konsultant Miejskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Opolu.

 

    Senat Rzeczypospolitej Polskiej ustanowił rok 2016 Rokiem Henryka Sienkiewicza.          Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli włączył się w działania mające na celu popularyzację  twórczości Noblisty  i 6 kwietnia 2016r.  gościł panią Annę Czerwińską –Rydel - autorkę powieści dla dzieci o słynnych Polakach, w tym o Henryku Sienkiewiczu. Pisarka wystąpiła przed opolskimi nauczycielami z wykładem pt. Henryk Sienkiewicz – człowiek             i pisarz. Jak przybliżyć postać Noblisty współczesnemu uczniowi?                                                                                                                                          

    Pani Anna Czerwińska-Rydel jest autorką  książek  przede wszystkim biograficznych, takich jak:Jaśnie Pan Pichon. Rzecz o Fryderyku Chopinie”,  „W poszukiwaniu światła. Opowieść o Marii Skłodowskiej-Curie”, „Po drugiej stronie okna. Opowieść o Januszu Korczaku”, „Sto tysięcy kartek. Opowieść o Józefie Ignacym Kraszewskim" . Jej książka pt. „Piórem i mieczem. Opowieść o Henryku Sienkiewiczu”  stała się pretekstem do dyskusji na temat odbioru Sienkiewicza przez współczesnego ucznia szkoły podstawowej czy gimnazjum.

 

                                                                                        Jolanta Fąfrowicz

                                                                                 doradca metodyczny

 w MODN w Opolu

 

                     W dniach 16-20.02.2016r. odbyły się w KoloniiMiędzynarodowe Targi Edukacyjne Didacta. W czterech halach wystawienniczych o powierzchni ponad 67 000 m2 ponad ośmiuset wystawców z 40 krajów oferowało wszystko, co jest związane z szeroko rozumianą edukacją i kształceniem, poczynając od przedszkola, na kształceniu dorosłych kończąc. Targom towarzyszył program ramowy obejmujący ponad 1000 ofert. Panele dyskusyjne, wykłady, warsztaty, fora zapraszały do dyskusji, wymiany doświadczeń – i do nauki.

               Targi pokazały trendy i kierunki zmieniającej się edukacji, poszukiwały również odpowiedzi na aktualne wyzwania: integrację dzieci uchodźców wojennych w niemieckim przedszkolu i szkole, wspieranie ich w uczeniu się języka niemieckiego. Materiały do nauki języka niemieckiego jako drugiego języka oferowały prawie wszystkie wydawnictwa. Wielu nauczycieli poszukiwało pomocy również na warsztatach wspomagających nauczycieli w ich pracy z dzieckiem obcojęzycznym. Nie oferowano gotowych rozwiązań, ale zwracano uwagę na indywidualizację nauczania, naukę poprzez gry i zabawy.

           Drugim ważnym tematem była inkluzja. Specjalna wystawa pokazywała możliwości integracji osób niepełnosprawnych w społeczeństwie.

           Kolejny temat, któremu poświęcono wiele wykładów i warsztatów, to wpływ atmosfery w klasie na proces nauczania. Jaki wpływ ma poczucie humoru nauczyciela na atmosferę             w klasie i wyniki nauczania? – tak brzmiał jeden z tematów wykładów poświęconych temu zagadnieniu.

           Choć nauczyciel i jego kontakt z uczniami odgrywa bardzo ważną rolę w procesie nauczania, nie można jednak pominąć również miejsca nauki, czyli klasy, szkoły – a także partycypacji uczniów w decyzjach o jej wyposażeniu i wyglądzie. Tu targi oferowały bogaty wybór mobilnych ławek, krzeseł, szafek, tablic czy też specjalnych stołków, na których siedząc, można się bujać – wzmacniając przy tym kręgosłup.

           Oprócz bardzo szerokiego wyboru drukowanych pomocy dydaktycznych, digitalizacja jest procesem, którego niewątpliwie nie da się już zatrzymać. Widać to było na targach; tematem wielu forów dyskusyjnych było zastosowanie tablic multimedialnych, tabletów i smartfonów w nauce.

            Targi odwiedziło 100 000 gości, w tym grupa 12 nauczycieli z Polski, których wizyta była możliwa dzięki stypendium ufundowanym przez Goethe-Institut w Warszawie.

                                                                                                                      Małgorzata Kupis

 

        W maju 2015 r. odbył się XXI MIĘDZYGMINNY KONKURS ORTOGRAFICZNY O PUCHAR BURMISTRZA STRZELEC OPOLSKICH dla uczniów szkół podstawo-wych. W tym roku po raz pierwszy MODN w Opolu wsparł organizatorów. Gospodarzem tej części konkursu była Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. Marii Skłodowskiej – Curie w Kolonowskiem.

Do konkursu przystąpiło osiemnastu uczniów z sześciu gmin, najlepsi przedstawiciele swoich środowisk.Test konkursowy dla uczniów szkół podstawowych przygotowała pani Małgorzata Walasek-Pollak, nauczyciel PG nr 3  w Strzelcach Opolskich pod kierunkiem doradców języka polskiego: Jolanty Fąfrowicz i Aleksandry Tokarek.Jury tworzyli nauczyciel języka polskiego,
a przewodniczyła mu dr Stefania Jagło, konsultant MODN. Zwycięzcą został uczeń Publicznej Szkoły Podstawowej w Piotrówce.

 

MIĘDZYGMINNY KONKURS ORTOGRAFICZNY O PUCHAR BURMISTRZA STRZELEC OPOLSKICH dla uczniów gimnazjów odbywał się w tym roku po raz piętnasty. Do tegorocznej edycji zgłoszono najlepszych przedstawicieli gimnazjów  z Izbicka, Kolonowskiego, Ujazdu, Zawadzkiego i Strzelec Opolskich. Gimnazjaliści pisali dyktando, a następnie zmagali się z zadaniami dotyczącymi różnych zasad ortograficznych i interpunkcyjnych, które zostały przygotowane przez panie  J. Fąfrowicz i A. Tokarek. Tytuł Mistrza Ortografii przyznano uczennicy Publicznego Gimnazjum w Ujeździe.

 

W grudniu 2015 r. zakończył się ostatni etap ogólnopolskiego Konkursu Ojczyzny Polszczyzny. Opolszczyznę reprezentowała Weronika Janicka, uczennica Szkoły Podstawowej TAK.

Konkurs ma już swoją historię. W 2006 r. odbywał się pod nazwą „Słowo daję”, później powstało Stowarzyszenie Ojczyzna Polszczyzna i konkurs przyjął to miano. Początkowo adresowany był jedynie do uczniów szkół podstawowych, ale od 2011 r. objął także młodzież gimnazjalną.  

Ideą konkursu jest przede wszystkim wyłonienie utalentowanych uczniów, którzy świetnie piszą, ciekawie opowiadają i mają wiedzę o języku. Celem organizatorów jest także wspieranie młodych ludzi w ich rozwoju, dlatego organizowane są dla nich warsztaty i wykłady.

Konkurs ma kilka etapów: szkolny, rejonowy ( zwany Małym Finałem ) i Finał Ogólnopolski. Każdy z nich odbywa się według podobnego scenariusza. Uczniowie najpierw piszą test, a następnie wygłaszają przed publicznością opowiadania na wylosowany temat. Proponowane tematy zawsze wiążą się z wybitnymi tekstami kultury lub ważnymi wydarzeniami.

Finał etap konkursu odbywa się we Wrocławiu, w Zakładzie Narodowym im. Ossolińskich. Głównym jurorem jest prof. Jan Miodek, który na uroczystej gali wygłasza wykład i wręcza uczestnikom i ich opiekunom nagrody.

W minionych latach doradcy Miejskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli
w Opolu: Jolanta Fąfrowicz i Aleksandra Tokarek pełnili rolę koordynatorów rejonowych konkursu.

 

          Doradcy metodyczni nauczycieli języka polskiego w MODN w Opolu pomagają nauczycielom w diagnozowaniu uczniów klas pierwszych gimnazjum.  Panie Jolanta Fąfrowicz i Aleksandra Tokarek opracowały trzy autorskie testy do badania umiejętności polonistycznych absolwentów szkół podstawowych. Korzystają z nich chętnie nie tylko nauczyciele opolskich szkół, ale również nauczyciele z zaprzyjaźnionych z Miejskich Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli  gmin.

          We wrześniu 2013r. oraz we wrześniu 2014r. badaniem zostali objęci wszyscy uczniowie klas pierwszych gimnazjum w mieście Opolu. Doradczynie  opracowały testy na wejściu  uwzględniające wiedzę i umiejętności przewidziane  w tzw. starej podstawie programowej kształcenia ogólnego z języka polskiego. W roku 2013 w badaniu wzięło udział 823 uczniów, a w 2014r. 832 uczniów. Wszystkie arkusze zostały sprawdzone przez doradców MODN, a opracowane wyniki oraz wnioski z nich wynikające przedstawiono na konferencjach dla dyrektorów i nauczycieli szkól podstawowych i gimnazjów.      

 

                                                                                                           Jolanta Fąfrowicz

 

Od 2010 roku konsultanci i doradcy MODN w Opolu do spraw matematyki opracowują, przeprowadzają i sprawdzają testy na wejściu z matematyki w pierwszych klasach gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych, a następnie dokonują analizy uzyskanych przez uczniów wyników. Analiza i wnioski do dalszej pracy przedstawiane są na konferencjach dla dyrektorów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, a następnie odbywają się konferencje dla nauczycieli matematyki kolejnych etapów edukacyjnych.

       W przeprowadzanym  teście diagnostycznym  z matematyki w pierwszych klasach opolskich gimnazjów w roku szkolnym 2015/2016 uczeń mógł uzyskać 29 pkt. W teście wzięło udział 843 uczniów, średni wynik dla wszystkich szkół – 16,37 pkt. Najłatwiejsze okazało się zadanie nr 5  - łatwość 0,92; najtrudniejsze zadanie było nr 15 - łatwość 0,22.  Maksymalną ilość punktów uzyskało 26 uczniów.

      Test diagnostyczny na wejściu dla szkół ponadgimnazjalnych  zawierał 20 zadań, za które można było uzyskać 40 punktów. Test w roku szkolnym 2015/2016 napisało 1743 uczniów w 13 szkołach ponadgimnazjalnych w Opolu. Średni wynik w liceach to 20,55 punktów, w technikach 12,90  punktów (na 40 możliwych). Wynik procentowy – łatwość wyniosła 41,32%. Zadania zamknięte (1-10)sprawdzały głównie umiejętności wykorzystania i interpretowania reprezentacji, natomiast zadania otwarte (12-20) sprawdzały umiejętności modelowania matematycznego, użycia i tworzenie strategii oraz rozumowanie i argumentację.

 

                                                                                            Lucyna Gruca, Maria Romanowska

 

                    Konkurs „Mistrz tabliczki mnożenia” organizowany jest przez Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we współpracy z nauczycielami matematyki PSP nr 14 w Opolu od trzech lat. Po raz pierwszy zorganizowany był w roku szkolnym 2013/2014. Uczestniczą       w nim uczniowie klas czwartych Opola oraz opolskich gmin. W pierwszej edycji konkursu wzięło udział około 400 uczniów z 26 szkół, w  II edycji  była to podobna liczba, natomiast do udziału w trzeciej, tegorocznej edycji zgłosiły się 43 szkoły i ponad 500 uczniów. Konkurs składa się z 3 etapów szkolnych, w których uczniowie rozwiązują nietypowe zadania  z zakresu mnożenia i dzielenia liczb naturalnych. Z każdej szkoły jeden uczeń – szkolny mistrz tabliczki mnożenia – zostaje zakwalifikowany do etapu finałowego.  Etap finałowy jest przeprowadzony na podobnych zasadach jak etapy szkolne i jego zwycięzca otrzymuje tytuł mistrza tabliczki mnożenia. Dodatkowo uczniowie w czasie finału uczestniczą w warsztatach ze szkła lub origami.

Lucyna Gruca

 

           27 stycznia 2016 roku w Centrum Nauk Przyrodniczych w Opolu odbyła się konferencja pt. „ Dziecko sześcioletnie w edukacji szkolnej – doświadczenia nauczycieli, dyrektorów i rodziców” . To wyjątkowo ważne spotkanie zostało zorganizowane przez Wydział Oświaty UM Opola oraz Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Opolu.

       Temat obowiązku szkolnego, gotowości szkolnej w zmienionych warunkach organizacji kształcenia dzieci 6 i 7 -letnich sprowokował do przybycia bardzo wielu osób, wśród których byli nie tylko dyrektorzy, nauczyciele, ale także rodzice przyszłych uczniów.

        Na kilka godzin aula CNP stała się miejscem wymiany doświadczeń, poglądów i refleksji  na  ten  jakże aktualny temat, dotyczący przecież osób najważniejszych w naszym życiu, czyli dzieci.

        Konferencję poprowadziła Pani Małgorzata Szeląg – dyrektor MODN w Opolu, a wśród zaproszonych gości głos zabrali:

- Pan Maciej Wujec - zastępca  Prezydenta Miasta Opola,

- Pani Irena Koszyk - Naczelnik Wydziału Oświaty Miasta Opola,

- Pani Hanna Kanik - dyrektor MPPP w Opolu,

- Pani Barbara Wiśniewska i Jolanta Pytlik - doradcy metodyczni MODN w Opolu oraz nauczyciele z PSP nr 14, PSP nr 5 i PSP nr 20.

        Przedstawione prezentacje posłużyły analizie merytorycznej działań służących prawidłowemu przygotowaniu przedszkoli i szkół do pracy w nowych warunkach organizacyjnych, a także sprecyzowaniu wszystkich niezbędnych argumentów merytorycznych, które mogą  pomóc rodzicom dzieci 6 i 7 –letnich w dokonaniu właściwego wyboru i podjęcia decyzji w sprawie swojego dziecka: posłać do pierwszej klasy czy odłożyć moment rozpoczęcia edukacji w szkole na rok.

Z inicjatywy Pani dr Ireny Koszyk – Naczelnika Wydziału Oświaty Urzędu Miasta Opola wdniu 17 grudnia 2015 roku od godziny 10.00 do 13.00w Centrum Nauk Przyrodniczych w Opolu miała miejscekonferencja zatytułowana Rola zwyczajów i tradycji świątecznych w wychowaniu regionalno-patriotycznym dzieci i młodzieży, której współorganizatorem był Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli na czele z Panią Dyrektor Małgorzatą Szelag.Tematyka spotkania poświęcona była prezentacji dziedzictwa historyczno-kulturowego związanego z obrzędami, zwyczajami i tradycjami bożonarodzeniowymi, ich znaczeniem w przekazie międzypokoleniowym oraz rolą w kształtowaniu u uczniów postawy szacunku i umiłowania spuścizny naszych ojców. W konferencji wzięli udział dyrektorzy, nauczyciele i uczniowie ze szkół miasta Opola.

W atmosferę zbliżających się świąt Bożego Narodzenia wprowadziły uczestników konferencji: kolędy  i pastorałki w wykonaniu chóru z Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Opolu (uczniowie Publicznego Liceum Ogólnokształcącego  nr III z Oddziałami Dwujęzycznymi i Publicznego Gimnazjum nr 9 Dwujęzycznego) pod batutą Pani Aleksandry Ślepeckiej, wystrój auli przygotowany przez Katarzynę Miernicką i Małgorzatę Kupis-Wielgus (doradcę metodycznego nauczycieli wychowania fizycznego oraz konsultanta ds. języka niemieckiego MODN w Opolu), wystawa szopek bożonarodzeniowych przygotowana przez opolski MDK oraz stoiska z świątecznymi ozdobami i stroikami zaaranżowane przez poszczególne szkoły z Opola. Po wyśmienitym występie młodzieży gimnazjalnej konferencję otwarła Pani dr Irena Koszyk, która zaznajomiła wszystkich z tematyką konferencji oraz złożyła życzenia bożonarodzeniowe i noworoczne. W dalszej kolejności oddała głos Panu Adamowi Feusette'owi –wieloletniemu dyrektorowi Zespołu Szkół Technicznych w Opolu, a obecnie liderowi Kapituły Odnowy Katedry Opolskiej. Zadaniem kapituły – jak podkreślił - jest promocja katedry - perły średniowiecznej architektury i najstarszego obiektu Opola, ale i pozyskiwanie koniecznych środków na jej renowację. Dlatego po zakończonej konferencji zaprosił wszystkich do zwiedzania stoisk i zakupu świątecznych stroików, pierników i kartek, choinkowych ozdób, rzeźbionych aniołów i świec... Dzięki temu szkoły z miasta Opola będą miały swój wkład w gromadzenie funduszy na odrestaurowanie tego sakralnego zabytku.

Następnie Pan Dariusz Romanowski z Miejskiego Domu Kultury, prowadzący konferansjerkę, oddał głosPani Urszuli Zajączkowskiej, dyrektor Muzeum Śląska Opolskiego, która wygłosiła referat Tradycje bożonarodzeniowe– prawdy i mity. O franciszkańskiej tradycji budowania szopek bożonarodzeniowych opowiedział słuchaczom  o. dr Atanazy Polanko OFM – franciszkanin z Zakonu Barci Mniejszych w Górze św. Anny. Z kolei Pani Jolanta Fąfrowicz, doradca metodyczny nauczycieli języka polskiego MODN  w Opolu, wykorzystując prezentację multimedialną, omówiła temat Boże Narodzenie w sztuce.

Konferencję zakończył koncert wokalno-muzyczny kolęd w wykonaniu orkiestry z Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Kazimierza Gzowskiego w Opolu. Po czym wszyscy uczestnicy zostali zaproszeni na skromny poczęstunek, przegląd stoisk szkół i zakup świątecznych ozdób.

 

Opracowała: Helga Bieniusa (konsultant MODN w Opolu)

 

W piątek 20 listopada 2015 roku, pod patronatem Miejskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Opolu, odbył się VIII Przegląd Fotografii Uczniowskiej „Moja podróż”. Organizatorem przeglądu było Publiczne Gimnazjum nr 4 im. Jana Kochanowskiego
w Opolu.

Przegląd został zapoczątkowany w roku 2008 w Publicznym Gimnazjum nr 2  w Opolu. Od 2012 roku jest kontynuowany w Publicznym Gimnazjum nr 4 w Opolu.
Od 2013 roku patronat nad konkursem objął Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli  w Opolu. W poprzednich latach gośćmi konkursu, m. in. byli:  himalaista Krzysztof Wielicki, podróżniczka Elżbieta Dzikowska, generał Mirosław Hermaszewski, podróżnik i zdobywca biegunów Jan Mela czy himalaista, uczestnik wyprawy na Makalu Maciej Stańczak.

Gościem specjalnym tegorocznego przeglądu była  Pani Alicja Wujec – Kaczmarek. Prezentacja gościa rozpoczęła przegląd fotografii. Pani Alicja Wujec - Kaczmarek opowiedziała o swoim trekingu na Spitsbergen. Jej prezentacja miała tytuł „Gwiżdżąc na misia”.

Następnie swoje konkursowe fotografie podróżnicze zaprezentowali uczniowie: Publicznej Szkoły Podstawowej nr 9, Publicznej Szkoły Podstawowej nr 16, Publicznej Szkoły Podstawowej nr 24, Publicznej Szkoły Podstawowej nr 29, Publicznego Gimnazjum nr 7, Publicznego Gimnazjum nr 6, Publicznego Gimnazjum nr 7 oraz reprezentanci gospodarzy, czyli Publicznego Gimnazjum nr 4 w Opolu.

Jury pracowało w składzie: Alicja Wujec - Kaczmarek – gość specjalny przeglądu, Grzegorz Pielak – nauczyciel konsultant Miejskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli
w Opolu, Lucyna Makowska oraz Magdalena Czech – nauczycielki Publicznego Gimnazjum nr 4 w Opolu. Spośród wielu uczestników konkursu jury wyłoniło zwycięzców. W kategorii szkół podstawowych zostali wyróżnieni: I miejsce – Hanna Ratajczak (PSP nr 9), II miejsce – Mateusz Pawliczek (PSP nr 29), III miejsce – Natalia Zapart (PSP nr 29). W kategorii gimnazjów zwyciężyli: I miejsce – Julia Murza (PG nr 7), II miejsce – Julia Staś (PG nr 7),
III miejsce – Barbara Kesler (PG nr 6).

Nagrody dla zwycięzców zostały ufundowane przez Urząd Miasta Opola, Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Opolu oraz Publiczne Gimnazjum nr 4 w Opolu.

Koordynatorem konkursu była Pani Ewa Wąsowska –nauczycielka geografii i historii w Publicznym Gimnazjum nr 4 im. Jana Kochanowskiego w Opolu oraz Grzegorz Pielak- nauczyciel konsultant MODN w Opolu.

 

W MODN w Opolu odbyły się w listopadzie i grudniu warsztaty dla nauczycieli języka niemieckiego pracujących w przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjalnych i szkołach ponadgimnazjalnych.

Na warsztatach 3 grudnia 2015r., prowadzonych przez Małgorzatę Kupis, nauczyciela-konsultanta ds. nauczania języka niemieckiego w MODN, nauczyciele mogli m.in. poznać i wypróbować materiały związane ze zwyczajami świątecznymi w krajach niemieckojęzycznych i zaplanować własną lekcję metodą stacji.

Warsztaty świąteczne w MODN ( 3.12.2015r.) prowadzone przez Małgorzatę Kupis, nauczyciela-konsultanta ds. nauczania języka niemieckiego w MODN Opole.

Teatrzyk obrazkowy Kamishibai na lekcji o świętach w przedszkolu ( warsztaty 26.11.2015r.); prowadzący Christoph Mohr- konsultant ds. nauczania języka niemieckiego  Goethe-Institut  w Warszawie i Małgorzata Kupis nauczyciel-konsultant ds. nauczania języka niemieckiego MODN  w Opolu.

 

W ramach grantów Opolskiego Kuratora Oświaty Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Opolu zorganizował6 listopada 2015 roku w auli Zespołu Szkół Mechanicznych w Opolu Wojewódzką Konferencję pt.Inny - nie znaczy obcy. Edukacja wobec cudzoziemców i repatriantów - szanse i wyzwania. Jej tematyka dotyczyła prezentacji polityki państwa polskiego wobec repatriantów, cudzoziemców i uchodźców z krajów Afryki Północnej i Bliskiego Wschodu, jak również możliwości kształcenia obcokrajowców w świetle polskiego systemu oświaty. W konferencji wzięli udział dyrektorzy i nauczyciele     ze szkół województwa opolskiego. Swoją obecnością zaszczyciła nas również Pani Halina Bilik – Opolski Kurator Oświaty, która dokonała uroczystego otwarcia tej formy doskonalenia. Z kolei Pani Małgorzata Szeląg – Dyrektor MODN w Opolu  wprowadziła wszystkich uczestników do jakże aktualnej tematyki, podkreślając, że przyjęcie uchodźców   w naszym kraju jest sprawdzianem naszego człowieczeństwa.

Polityka państwa wobec cudzoziemców w kontekście województwaopolskiego  – to tytuł wystąpienia Pana Marka Mazurkiewicza - Pełnomocnika Wojewody Opolskiego  ds. Mniejszości Narodowych i Etnicznych Urzędu Wojewódzkiego w Opolu. Podstawy prawne Kształcenia cudzoziemców w polskim systemie oświaty zaprezentowała Pani  Zofia Sochacka - Dyrektor Wydziału Organizacji, Pragmatyki Zawodowej Nauczycieli   i Rozwoju Edukacji w Kuratorium Oświaty w Opolu. Z kolei Pan Profesor Zenon Jasiński     z Uniwersytetu Opolskiego wygłosił referat na temat Szkoła w Polsce wobec wyzwań migracyjnych – szanse i zagrożenia, zaś Pani dr Irena Koszyk - Naczelnik Wydziału Oświaty w Urzędzie Miasta w Opolu opowiedziała o współpracy szkoły i samorządu w zakresie edukacji uczniów wielojęzycznych i wielokulturowych. Następnie  Pani Joanna Raźniewska - Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 3 w Opolu przedstawiła problematykę "obcego" w treściach programowych w powiązaniu z praktyką szkolną, a Pani Bożena Grębowiec – konsultantMODNw Opolu podzieliła się refleksjami na temat roli  poradni psychologiczno-pedagogicznych w"oswajaniu obcości w szkole". Przykłady  dobrych praktykw ramach modułu tematycznego Międzykulturowość w przestrzeni szkolnej. Helga Bieniusa (konsultantMODNw Opolu) wygłosiła referat na temat Dziecko cudzoziemskie w przedszkolu, na przykładzie Przedszkola Kita Rodaustraβe  w Obertshausen w Niemczech, Janusz Berdzik (konsultantMODNw Opolu) zaznajomił uczestników konferencji z treścią referatu Dziecko cudzoziemskie w szkole autorstwaPani Ewy Ziembik (dyrektorPublicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Opolu), aEwa Nowak-Kűbler (dyrektor Zespołu Szkół Ekonomicznych w Opolu) opowiedziała o funkcjonowaniu  Dziecka cudzoziemskiego w szkole ponadgimnazjalnej.

Wszystkie referaty i wystąpienia zostały opublikowane na płycie CD stanowiącej załącznik do materiałów pokonferencyjnych. Otrzymał je każdy ze 126 uczestników konferencji. Dokonując ewaluacji doboru tematyki i zagadnień, jak również sposobu organizacji, miejsca i doboru prelegentów, uczestnicy wyrazili swoją pozytywną opinię.        W ich ocenie ta forma doskonalenia zawodowego spełniła ich oczekiwania w 94,9%, na co wskazują wybrane odpowiedzi: „zdecydowanie tak” – 68,4% i „raczej tak” – 26,5%.

Opracowała: Helga Bieniusa

 

8 października 2015 roku na terenie kampusu sportowego Politechniki Opolskiej odbyła się III Opolska Konferencja dla Nauczycieli Wychowania Fizycznego pt. „Alternatywne formy rekreacji  w szkole”. Konferencja została zorganizowana przez Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Opolu .

Ponad stu nauczycieli wychowania fizycznego z terenu całego województwa i trzydziestu studentów Politechniki Opolskiej oraz Uniwersytetu Opolskiego poszukiwało odpowiedzi na pytanie, jak ciekawie uczyć na lekcjach wychowania fizycznego, czyli co zrobić, by uczniowie chętnie uczestniczyli w lekcjach WF-u.

29 września 2015 r. w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Opolu odbyła się II Opolska Sesja Nauczycieli Bibliotek Szkolnych i Pedagogicznych pt. „Czytam, więc jestem”. Organizatorami sesji, która odbyła się pod patronatem Prezydenta Miasta Opola, były Biblioteka oraz Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Opolu.

            W konferencji poświęconej zagadnieniom związanym z czytelnictwem dzieci i młodzieży, m.in. rządowemu programowi - Książki naszych marzeń, pracy metodą projektu oraz prezentacji dobrych praktyk realizowanych w bibliotekach szkolnych Opola i województwa opolskiego uczestniczyli nauczyciele bibliotekarze i opiekunowie bibliotek szkolnych w liczbie 180 osób.

 

 

Tematy wystąpień: 
Komunikat rządowy o programie Książki naszych marzeń – Marek Wąsowski, Wydział Rozwoju Edukacji Kuratorium Oświaty w Opolu.
Nie umiem, nie lubię, nie chcę…czyli zanim uczeń stanie się czytelnikiem – dr Stefania Jagło, Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Opolu.
O promocji czytelnictwa w bibliotece szkolnej na przykładzie Biblioteki Szkoły Podstawowej nr 3 Gminnego Zespołu Szkół w Ozimku – Beata Misiura.
Przez metodę projektu do tolerancji – dr Marzanna Pogorzelska, Instytut Nauk Pedagogicznych Uniwersytet Opolski.
Praktyczna realizacja projektu Unsung Heroes dla amerykańskiej fundacji Lowell Milken Center for Unsung Heroes - Jakub Mączyński, I Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza w Kędzierzynie-Koźlu.
Wybrane działania Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Opolu promujące czytelnictwo - Justyna Jurasz, Wydział Edukacji i Promocji PBW w Opolu.
Oferta PBW w Opolu dotycząca wspomagania szkół i placówek oświatowych – Alicja Kisała, wicedyrektor Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Opolu.
Prezentacja kampanii społecznej „Ja czytam!” Wydawnictwo Operon – Elżbieta Kwak.

            Wystąpienia prelegentów zostaną zebrane i opublikowane w kwartalniku metodycznym  „Modelowe Nauczanie” wydawanym przez Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Opolu.

 

 

 

Do roku 1997 dzieci i młodzież z głęboką niepełnosprawnością intelektualną pozostawały poza systemem oświaty, nie były objęte obowiązkiem szkolnym i obowiązkiem nauki. Dopiero od tego roku wprowadzono dla nich zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze.

U osób z wieloraką niepełnosprawnością intelektualną we wczesnym dzieciństwie występuje znaczne zakłócenie funkcji sensomotorycznych. Mogą funkcjonować ze stałą pomocą w ściśle ustrukturyzowanym środowisku. Ich rozwój ruchowy, samoobsługa i komunikacja mogą się usprawnić, jeżeli prowadzony jest odpowiedni trening. Tylko niektóre z nich są zdolne do wykonywania prostych zadań.

W Zespole Szkół Specjalnych w Opolu zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze realizowane są w zespołach oraz w formie nauczania indywidualnego.  W roku szk. 2014/2015 dwie nauczycielki z nauczania indywidualnego z ZSS w Opolu  Katarzyna Dawidowska-Musiał i Halina Warmuzek-Cybulska, które pracują z uczennicami z Domu Pomocy Społecznej w Czarnowąsach, postanowiły przedstawić innym pedagogom specjalnym tę specyficzną formę realizacji obowiązku szkolnego przez dzieci i młodzież z wieloraką niepełnosprawnością intelektualną. Zaplanowały 4 spotkania w roku szkolnym, oparte na porach roku „Jesień”, „Zwiastuny zimy”, „Zwiastuny wiosny”, „Nadchodzi lato” oraz bezpłatne zajęcia plastyczne. W realizację pomysłu włączyły się następnie Joanna Sais-Wieczorek, Agnieszka Zarek i Arleta Sozańska. W swojej pracy panie wykorzystały metodę porannego kręgu,  stymulację polisensoryczną, elementy muzykoterapii z elementami plastyki, metodę pedagogiki zabawy, metodę Petera Hess¢a® oraz kynoterapię.

Zajęcia cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród pedagogów specjalnych z innych placówek oświatowych o czym donosiły opolskie media.

 Beata Borecka-Sierpina


Podsumowanie projektów „Unsung heroes”

23 czerwca 2015 r. w Wojewódzkiej Bibliotece Pedagogicznej w Opolu odbyło się podsumowanie projektów „Unsung heroes” realizowanych z amerykańskim centrum edukacyjnym the Lowell Milken Center, Miejskim Ośrodkiem Doskonalenia Zawodowego i Uniwersytetem Opolskim. Nauczyciele i uczniowie z Brzegu, Kędzierzyna-Koźla i Polskiej Nowej Wsi mówili o swoich sukcesach i wyzwaniach związanych z realizacją projektów, opowiadali jakich bohaterów wybrali jako tematy filmów i strony internetowej, dzielili się pomysłami jak można rozwijać prace nad tego typu projektami w przyszłości. Spotkanie było nie tylko okazją do wymiany doświadczeń, ale przede wszystkim dało osobom uczestniczącym dawkę dobrej energii i inspiracji na nowy rok szkolny.

XI Konferencja Naukowo-Metodyczna,
I Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Metodyczna Neuronauki wobec specjalnych potrzeb edukacyjnych
Plastyczność mózgu w terapii, rehabilitacji i edukacji

W dniach 19-20 maja 2015 r. w Opolu odbyła się XI Konferencja Naukowo-Metodyczna, I Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Metodyczna Neuronauki wobec specjalnych potrzeb edukacyjnych Plastyczność mózgu w terapii, rehabilitacji i edukacji. Konferencję zorganizował Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Opolu wraz z Wydziałem Oświaty w Opolu, z Wyższą Szkołą Zarządzania i Administracji w Opolu, Uniwersytetem Opolskim oraz z Politechniką Opolską. Otwarcia konferencji dokonali rektor Politechniki Opolskiej prof. dr hab. inż. Marek Tukiendorf, rektor Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Opolu prof. dr hab. Marian Duczmal, dyrektor Miejskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Opolu Małgorzata Szeląg.
Pierwszy dzień konferencji podzielony był na sesję plenarną i obrady w sekcjach. Referat wprowadzający pt. Mechanizmy neuroplastyczności wygłosiła prof. dr hab. Małgorzata Kossut z Polskiej Akademii Nauk, z Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego. Gościem specjalnym konferencji była Barbara Arrowsmith-Young, psycholog z Kanady, autorka programu Arrowsmith adresowanego do osób w każdym wieku mających trudności z uczeniem się spowodowane dysfunkcjami różnych obszarów mózgu. Pani Arrowsmith-Young wygłosiła referat pt. Kobieta, która zmieniła swój mózg. Następnym prelegentem był prof. dr hab. Zbigniew Borysiuk z Politechniki Opolskiej, który omówił zagadnienie Plastyczność synaptyczna a nauczanie motoryczne. Dr Marek Kaczmarzyk z Uniwersytetu Śląskiego wystąpił z prelekcją Dwa mózgi w szkole albo dlaczego nauczycielom tak trudno zrozumieć ucznia?, a dr Katarzyna Jednoróg reprezentująca Polską Akademię Nauk, Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego, przedstawiła temat Neurobiologiczne podstawy dysleksji.

Uroczyste podsumowanie konkursu „Wierszem i prozą o...”

W dniu 12 czerwca 2015 r., w auli Zespołu Szkół im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Opolu, odbyła się uroczysta gala połączona z wręczeniem nagród i dyplomów laureatom i wyróżnionym w konkursie literacko-plastycznym „Wierszem i prozą o...”. Nagrodami uhonorowano 17 osób w poszczególnych kategoriach wiekowych. Podziękowania otrzymali również nauczyciele, którzy przyczynili się do sukcesu swoich podopiecznych. Uroczystość uświetnił występ wokalno-gitarowy Oli Calickiej.

Warsztaty na temat egzaminu TOEFL® iBT

Dnia 13 czerwca 2015 w MODN w Opolu odbyły się warsztaty na temat egzaminu TOEFL® iBT, które prowadziła pani Joanna Wrzesińska przedstawiciel Educational Testing Service (ETS) Global BV.

Egzamin TOEFL w swojej nowej formule, zwanej TOEFL® iBT (internet-Based Test), TOEFL® jest najbardziej nowoczesnym z certyfikatów językowych. Zdawany w całości przed komputerem, wykorzystuje najnowsze osiągnięcia w dziedzinie badań edukacyjnych i technologii komputerowych.

Warsztaty zostały zorganizowany w odpowiedzi na zapotrzebowanie na nauczycieli profesjonalnie przygotowujących do tego egzaminu ze względu na wejście w życie nowelizacji rozporządzenia w sprawie szczegółowych kwalifikacji nauczycieli, zgodnie z którą do 31 sierpnia 2020 r. języka obcego w przedszkolu będzie mógł uczyć nauczyciel wychowania przedszkolnego posiadający co najmniej podstawową znajomość danego języka bez ukończonych studiów podyplomowych lub kursu kwalifikacyjnego. Oznacza to, że aby uczyć języka obcego w przedszkolu należy legitymować się na przykład dyplomem zdania egzaminu Test of English as a Foreign Language (TOEFL) - Educational Testing Service (ETS): wersja iBT (internetowa) - z wynikiem całkowitym minimum 57 pkt.

Ogólnopolski konkurs logopedyczno-plastyczny Chrząszcz brzmi w trzcinie w Szczebrzeszynie – trudne wierszyki łamiące języki

W Przedszkolu Publicznym Integracyjnym nr 51 w Opolu już po raz ósmy odbył się Ogólnopolski konkurs logopedyczno-plastyczny „Chrząszcz brzmi w trzcinie w Szczebrzeszynie – trudne wierszyki łamiące języki”.
Konkurs ma za zadanie rozwijać werbalną i plastyczną aktywność twórczą dzieci, dbać o poprawność wymowy oraz włączanie nauczycieli do świadomej pracy nad rozwojem mowy dzieci i kształtowaniem ich prawidłowej wymowy. Na konkurs spłynęło 65 prac z całej Polski. Wszystkie prace charakteryzowały się oryginalnością, a ich mali autorzy talentem plastycznym.

Goście z Izraela

Dnia 1 czerwca 2015 gościliśmy w Miejskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli przedstawicielki Kaye Academic Collage of Education działającego w mieście Be'er-Sheva w Izraelu. Kaye Academic Collage of Education jest jedną z najlepszych uczelni kształcących przyszłych nauczycieli w Izraelu i w latach 1996 i 2007 otrzymał specjalna nagrodę UNESCO za wkład w promowanie wielokulturowości.
Panie Inna Smirnov i Regina Benchetrit znalazły się w Opolu na zaproszenie Uniwersytetu Opolskiego i MODN. Ich wizyta miała na celu nawiązanie współpracy z instytucjami edukacyjnymi Opola, a w dalszej perspektywie realizowanie wspólnych projektów edukacyjnych. Spotkanie z doradcami i konsultantami MODN okazało sie bardzo interesujące, a szczególnym zainteresowaniem cieszył się temat specjanych potrzeb edukacyjnych.

Olimpijczyk prowadził konsultacje dla nauczycieli wychowania fizycznego

Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczyciel, w czwartek 28 lipca 2015 roku, zorganizował w Publicznym Gimnazjum nr 2 w Strzelcach Opolskich konsultacje metodyczne dla nauczycieli wychowania fizycznego „Ćwiczenia siłowe na lekcjach wychowania fizycznego w szkole podstawowej i gimnazjum”.
Konsultacje poprowadził Krzysztof Szramiak sztangista, olimpijczyk (Ateny 2004, Pekin 2008), srebrny medalista mistrzostwa Europy w 2010 roku, aktualny mistrz Polski.
W ramach cyklu „Lekcja z mistrzem” Krzysztof Szramiak poprowadził także zajęcia z uczniami Publicznego Gimnazjum nr 2 im. Czesława Niemena. Gospodarzem konsultacji dla nauczycieli i lekcji był dyrektor gimnazjum Paweł Bębas. Organizację konsultacji koordynował nauczyciel konsultant MODN w Opolu Grzegorz Pielak.

Zakończył się kurs przygotowujący do prowadzenia zajęć w zakresie pierwszej pomocy

Od 22 do 31 maja 2015 roku w Miejskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Opolu odbył się kurs przygotowujący nauczycieli do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie pierwszej pomocy. Kurs ukończyło 23 nauczycieli. Dla większości z nich była to recertyfikacja, gdyż nauczyciele, w tym zakresie, swoje uprawnienia muszą odnawiać co pięć lat. Każdy uczestnik kursu wysłuchał 13 godzin wykładów oraz odbył 17 godzin ćwiczeń. Ćwiczenia odbywały się w grupach liczących do 6 osób. Kurs zakończył się egzaminem teoretycznym (30 pytań testowych) i praktycznym. Kierownikiem merytorycznym kursu był Maciej Stańczak - ratownik medyczny, absolwent AM we Wrocławiu, himalaista, uczestnik wyprawy na 5 szczyt ziemi Makalu, zdobywca pięciu najwyższych szczytów byłego ZSRR wymaganych do zdobycia tytułu „Śnieżnej Pantery”.
Szkolenie odbyło się zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2009 r. w sprawie przygotowania nauczycieli do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy.
Realizacja kolejnej edycji kursu została zaplanowana na marzec 2016 roku. Zapraszamy!

Konkurs literacko-plastyczny „Wierszem i prozą o...”

Konkurs literacko-plastyczny „Wierszem i prozą o...”, zorganizowany przez Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Opolu, w ramach Opolskich Ogrodów Talentów, został rozstrzygnięty. Spośród zakwalifikowanych na konkurs 89 prac Jury wyłoniło laureatów w poszczególnych grupach wiekowych /lista poniżej/.

            Jednocześnie organizatorzy  konkursu serdecznie zapraszają wszystkich finalistów wraz z opiekunami na uroczyste podsumowanie konkursu oraz wręczenie nagród. Spotkanie odbędzie się 12 czerwca 2015 r. /w piątek/ o godz. 12.00 w auli Zespołu Szkół im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego /PLO V/ przy ul. Kościuszki 14 w Opolu.

Ostatnie warsztaty Tabula Alba czyli pożegnanie z Turcją

W dniach od 13 do 17 kwietnia 2015 w Balikesir odbyły się czwarte i ostatnie warsztaty projektu Tabula Alba, organizowanego w ramach programu Comenius Regio, w których wzięło udział 9 nauczycieli z Opola i 12 nauczycieli z Balikesir. Tak jak poprzednie poprowadził je nasz holenderski konsultant Ton Koenraad i głównym ich tematem było przygotowanie nauczycieli do szkoleń, które będą przeprowadzane w naszych rodzinnych miastach, a co za tym idzie dopasowanie i dobór materiałów w taki sposób aby odpowiadały lokalnym potrzebom. Ostatnie spotkanie sprzyjało refleksjom nad tym co wydarzyło się w ciągu ostatnich 2 lat i układaniu planów jak kontynuować pracę pomimo formalnego zakończenia projektu. Projekt przyniósł wielkie korzyści uczestnikom, dając nam nie tylko wiedzę merytoryczną ale również wiedzę o kulturze i dniu codziennym w Turcji.

Miałyśmy również przyjemność uczestniczyć w pierwszym koncercie właśnie powstającej orkiestry symfonicznej miasta Balikesir, która wystąpi w Filharmonii Opolskiej w lutym. Muzykiem szczególnie bliskim naszym sercom stał się Filip Kowalski, Polak z Gdańska, który w poszukiwaniu pracy trafił do dalekiego tureckiego miasta. 

IX Wojewódzki  Festiwal Piosenki Obcojęzycznej „Śpiewajmy Razem”

W dniu 23 lutego 2015 w auli Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Opolu odbyła się kolejna edycja festiwalu piosenki, w której uczniowie mogli wykazać się umiejętnościami językowymi oraz muzycznymi. Od dziewięciu lat organizatorami konkursu są Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Opolu oraz Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Opolu.

Głównym celem festiwalu jest popularyzacja piosenki obcojęzycznej, prezentacja umiejętności wokalnych i instrumentalnych młodych wykonawców, a także wymiana doświadczeń między wykonawcami oraz nauczycielami. Bardzo ważnym zadaniem festiwalu jest również motywowanie uczniów do nauki języków obcych poprzez piosenkę.
W tym roku uczestnicy prezentowali wybrane piosenki indywidualnie lub zespołowo w 6 językach obcych: angielskim, niemieckim, francuskim, włoskim, rosyjskim  i hiszpańskim. W porównaniu do ubiegłych edycji można było zauważyć większe zainteresowanie piosenką niemiecką, którą wykonywało 6 solistów, 4 duety i 5 zespołów.