01 / 08
02 / 08
03 / 08
04 / 08
05 / 08
06 / 08
07 / 08
08 / 08

EU flag-Erasmus vect POS

Szanowni Państwo,

ruszył program Erasmus plus i odbyły się już pierwsze spotkania informacyjne. Brałam udział w spotkaniu 25 lutego w Warszawie i z przyjemnością udostępniam Państwu notatki ze spotkania. Jednocześnie zapraszam na konsultacje na temat pisania projektu i wypełniania aplikacji. Wystarczy skontaktować się ze mną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., lub zaprosić do szkoły.

Serdecznie pozdrawiam

Alicja Wujec Kaczmarek konsultant MODN ds. języków obcych

Erasmus plus: Edukacja szkolna

Akcja KA1 Mobilność kadry edukacyjnej

Instytucje uprawnione: placówki publiczne i niepubliczne: przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne i artystyczne

Osoby uprawnione: pracownicy szkoły (instytucji uprawnionej)

Priorytety unijne:

1. Wzmacnianie profesjonalnego profilu nauczycieli

2. Wczesna opieka i edukacja

3. Rozwijanie umiejętności podstawowych

4. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej

Wskazane jest odniesienie się w projekcie co najmniej do jednego priorytetu, należy opisać je w celach i zaznaczyć w liście rozwijanej punkt E w aplikacji.

Działania, które mogą otrzymać dofinansowanie:

1. udział pracowników szkoły w wyjazdach zagranicznych, dających im możliwość prowadzenia zajęć dydaktycznych w szkole partnerskiej za granicą (teaching assignment),

2. szkolenia dla kadry edukacyjnej w formie:

udziału w kursach lub szkoleniach zagranicznych (obejmuje kursy metodyczne, metodyczno-językowe i językowe/seminaria i konferencje mogą być treścią projektu)
obserwacji pracy zagranicznej szkoły partnerskiej lub innej organizacji działającej
w obszarze edukacji szkolnej (job shadowing).
Mobilności zagraniczne mogą trwać od dwóch dni do dwóch miesięcy (z wyłączeniem czasu podróży), a cały projekt od jednego roku do dwóch lat. Projekty jednoroczne zgłoszone do 17 marca 2014, którym zostanie przyznane dofinansowanie zaczynają się od 1 lipca 2014 i trwają do 30 czerwca 2015.

Szkoła określa potrzeby związane z podnoszeniem jakości pracy szkoły i przygotowuje projekt oparty min. na planie rozwoju szkoły. Realizacja tego planu odbywa się poprzez mobilności zagraniczne pracowników szkoły. We wniosku znajduje się to w puncie D i nosi nazwę Europejski Plan Rozwoju Szkoły i zawiera następujące punkty:

1. Prosimy opisać, jakie są potrzeby instytucji w perspektywie jej rozwoju w obszarze podniesienia poziomu jakości pracy instytucji i współpracy międzynarodowej. Prosimy zidentyfikować i opisać główne obszary wymagające poprawy, (np. umiejętność zarządzania, umiejętności i kwalifikacje pracowników, nowe narzędzia lub metody nauczania, wymiar europejski instytucji, umiejętności językowe, program nauczania, organizacja nauczania i uczenia się).

2. Prosimy opisać, jakie są potrzeby instytucji w perspektywie jej rozwoju w obszarze podniesienia poziomu jakości pracy instytucji i współpracy międzynarodowej. Prosimy zidentyfikować i opisać główne obszary wymagające poprawy, (np. umiejętność zarządzania, umiejętności i kwalifikacje pracowników, nowe narzędzia lub metody nauczania, wymiar europejski instytucji, umiejętności językowe, program nauczania, organizacja nauczania i uczenia się).

3. Prosimy wyjaśnić, w jaki sposób instytucja włączy zdobyte doświadczenie i nabyte kompetencje pracowników instytucji uczestniczących w projekcie do planu strategicznego rozwoju instytucji w przyszłości.

Plan ten jest kluczowy dla projektu i ponieważ projekt jest instytucjonalny zawierać musi również inne elementy niż mobilności. Mobilności w ramach projektu powinny być rozłożone na cały projekt. Najważniejsze jest zawarcie w planie obowiązujących priorytetów europejskich i wykazanie, że realizacja projektu i zawartych w nim mobilności poprawi jakość pracy instytucji w wybranych obszarach.

Dofinansowanie projektu:

1. Środki dla szkoły: administracja projektu 350 Euro na osobę biorąca udział w projekcie (np. 10 osób 3500 Euro)

2. Środki dla uczestników: dofinansowanie w formie ryczałtu kosztów podróży (kalkulator odległości umieszczony we wniosku oblicza sumę dofinansowania, kosztów utrzymania (koszty utrzymania obliczane są na podstawie odpowiednich tabel i zależą od kraju w który odbywa się szkolenie) i opłaty za kurs (opłata za kurs do kwoty 700 Euro, jeżeli uczestnik chce wziąć udział w droższym kursie musi dopłacić)

3. Wsparcie dla osób ze specjalnymi potrzebami (opcjonalnie)

Budżet projektu znajduje się we wniosku i oblicza się sam po wprowadzeniu danych. Należy dbać o proporcje pomiędzy planowanymi działaniami a budżetem.

Skąd wybierać kursy? Nie ma katalogu kursów, w przyszłości pojawi się platforma z najlepszymi kursami. Jako ściągi można używać starego katalogu kursów programu Comenius albo Gruntvig, korzystać z bazy kursw e-Twinningu i forum Comeniusa.

Etapy realizacji projektu:

1. Przygotowanie

2. Mobilności

3. Kontynuacja

4. Wpływ

5. Upowszechnienie rezultatów

6. Ewaluacja

Końcowe raporty: raport ogólny plus raporty indywidualne z mobilności

Ocena wniosku: 100 pkt/3 obszary

1. Adekwatność projektu – 30 pkt

2. Plan projektu i jego wdrażanie – 40 pkt

3. Wpływ projektu – 30 pkt

Warunek akceptacji – min. 60 % plus min. 50 % punktów w każdym z ocenianych obszarów.

Termin składania wniosku na ten rok: 17.03.2014 o 12.00, następny termin za rok. Wnioski składa się tylko elektronicznie wraz z wymaganymi dokumentami czyli oświadczenie podpisane przez prawnego przedstawiciela szkoły i skan Regonu szkoły(dokumenty w formie skanów). Jeden wniosek składany przez szkołę na 1 rundę selekcyjną.

Żeby złożyć wniosek w drogą elektroniczną pracownik rejestrujący instytucję/organizację musi zarejestrować się w systemie ECAS ( European Commission Authentication System – ECAS), następnie konieczna jest rejestracja instytucji/organizacji w Portalu Użytkownika URF aby otrzymać numer PIC, którego używa się w formularzu wniosku. Wszystko potrzebne do rejestracji jest na stronie http://erasmusplus.org.pl/jak-zlozyc-wniosek/ w punkcie 3.

Akcja 2

Partnerstwa strategiczne

W ramach akcji można realizować trzy typy partnerstw strategicznych:

partnerstwa strategiczne – współpraca szkół: co najmniej dwie szkoły z dwóch różnych krajów uczestniczących w programie Erasmus+,
partnerstwa strategiczne – konsorcja: co najmniej dwa kraje uczestniczące
w programie Erasmus+, a w każdym z krajów projekt realizuje konsorcjum reprezentujące trzy typy instytucji: władze oświatowe, szkołę i inną instytucję działającą w obszarze edukacji, adekwatną do tematyki projektu, analogicznie do projektów Comenius Regio
partnerstwa strategiczne – międzysektorowe: co najmniej trzy instytucje z trzech różnych krajów uczestniczących w programie Erasmus+; mogą w nich uczestniczyć wszelkie instytucje działające w obszarze edukacji.
Partnerstwa strategiczne – współpraca szkół

Mogą wziąć udział: co najmniej dwie szkoły z dwóch różnych krajów uczestniczących w programie Erasmus+,

Priorytety te same co w Akcji 1 czyli:

1. Wzmacnianie profesjonalnego profilu nauczycieli

2. Wczesna opieka i edukacja

3. Rozwijanie umiejętności podstawowych

4. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej

Wskazane jest odniesienie się w projekcie co najmniej do jednego priorytetu, należy opisać je w celach i zaznaczyć w liście rozwijanej punkt E w aplikacji.

Projekty KA 2 składamy do 30 kwietnia 2014 do 12.00. Wniosek składa tylko koordynator projektu elektronicznie załączając skany wymaganych dokumentów.

Działania: mobilnościowe i lokalne (również bardzo ważne) czyli wyjazdy uczniów (od 5 dni do 2 miesięcy), międzynarodowe spotkania projektowe, wyjazdy uczniów na naukę w szkole zagranicznej (od 2 do 12 miesięcy), szkolenia kadry szkół partnerskich (od 5 dni do 2 miesięcy) – wspólne szkolenia.

Podsumowując, na projekt składają się wyjazdy uczniowskie, realizacja projektu i rozwijanie różnorodnych umiejętności (językowych, ICT- wskazane, pracy nad projektem).

Pisząc projekt należy pamiętać, aby zintegrować działania projektu z programem nauczania co gwarantuje większą trwałość projektu oraz angażować uczniów na wszystkich etapach projektu.

Wyjazdy na naukę: dzieci od 14 roku życia, mieszkają u rodzin, rozwijanie współpracy między szkołami partnerskimi; wyjazdy do szkół partnerskich;

Wspólne szkolenia dla kadry: w celu lepszej realizacji projektu: wizyty studyjne, szkolenia, warsztaty

Wyjazdy nauczycieli w celu uczenia w szkole zagranicznej: transparentny nabór, program stażu; forma uznawania nieobecności

Ocena wniosku: 100 pkt/4 obszary

1. Cele projektu - 30 pkt

2. Plan projektu i jego wdrażania – 20 pkt

3. Zespół projektowy i plan współpracy – 20 pkt

4. Wpływ projektu, upowszechnianie i wykorzystanie rezultatów – 30 pkt

Warunek akceptacji – min. 60 % plus min. 50 % punktów w każdym z ocenianych obszarów.

Partnerstwa strategiczne – konsorcja

Mogą wziąć udział: co najmniej dwa kraje uczestniczące w programie Erasmus+, a w każdym z krajów projekt realizuje konsorcjum reprezentujące trzy typy instytucji: władze oświatowe, szkołę i inną instytucję działającą w obszarze edukacji, adekwatną do tematyki projektu

Obszary tematyczne: ekologia/edukacja środowiskowa/zdrowie/zrównoważony rozwój/umiejętności podstawowe/edukacja artystyczna;

Partnerstwa strategiczne – międzysektorowe

Udział mogą brać 3 instytucje z 3 krajów, wszelkie instytucje działające w obszarze edukacji.

Partnerstwo ma na celu innowacyjność/innowacyjne rozwiązania trwale wdrażane do edukacji;

Zasady dofinansowania: przewodnik str. 102

Maksymalne dofinansowanie na 1 rok realizacji projektu – 150 000 Euro.


Przygotowała: Alicja Wujec Kaczmarek na podstawie wykładu w ramach spotkania informacyjnego programu Erasmus plus, które odbyło się 25.02.2014 w Warszawie