KLUB MM

logo Opola

Rada Programowa to, zgodnie ze statutem Ośrodka, organ o charakterze opiniodawczym i doradczym. Do jej zadań należy: opiniowanie głównych kierunków działań placówki, planów pracy Ośrodka, programów dokształcania i doskonalenia oraz innych spraw zgłaszanych przez Dyrektora placówki. Jest to ciało kolegialne, składające się z przedstawicieli organu prowadzącego, organu nadzoru pedagogicznego, reprezentantów środowisk naukowych miasta Opola, przedstawicieli doradców metodycznych oraz szkół i placówek oświatowych miasta oraz powiatu.