Odkryj Opole w szkole. Materiały edukacyjne

1.        Kurs kwalifikacyjny z zakresu oligofrenopedagogiki dla nauczycieli i wychowawców placówek dla dzieci upośledzonych umysłowo.

Adresat: Nauczyciele i wychowawcy zatrudnieni w placówkach szkolnictwa specjalnego, integracyjnego i ogólnodostępnego, ośrodkach szkolno-wychowawczych, placówkach pomocy społecznej, którzy nie posiadają kwalifikacji do pracy z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną intelektualnie (wymagane wykształcenie wyższe I° lub II° oraz uprawnienia pedagogiczne). 

Treści: Wyposażenie słuchaczy w wiedzę umożliwiającą racjonalne programowanie i podejmowanie skutecznych oddziaływań rewalidacyjnych i psychokorekcyjnych w stosunku do dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie w różnym stopniu (lekkim, umiarkowanym, znacznym oraz głębokim), przebywających w placówkach szkolnictwa specjalnego oraz środowisku rodzinnym. Program ramowy zatwierdzony przez MEN.

Szczegółowy harmonogram zajęć ustali kierownik kursu na pierwszym spotkaniu z uczestnikami. O terminie pierwszych zajęć każdy zgłoszony uczestnik zostanie powiadomiony.

Prowadzący: pracownicy wyższych uczelni, pracownicy ośrodków doskonalenia nauczycieli, edukatorzy

Termin realizacji: październik 2014 r. – maj 2015 r.

Liczba godzin: 280

Odpłatność: 1600 zł (płatne w 3 ratach)

 

2.        Kurs kwalifikacyjny z zakresu terapii pedagogicznej.

Adresat: Nauczyciele przedszkoli, szkół podstawowych, pedagodzy i psycholodzy szkolni, wychowawcy placówek oświatowo-wychowawczych (wymagane wykształcenie wyższe I° lub II° oraz uprawnienia pedagogiczne)

Treści: Przygotowanie specjalistów terapii pedagogicznej do prowadzenia terapii indywidualnej i zajęć terapeutycznych z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi SPE (z dysleksją, dysgrafią, dysortografią, dyskalkulią, ADHD, zaburzeniami zachowania, dysfunkcją wzroku, słuchu, ruchu, mowy, zaburzeniami łączonymi. Wyposażenie w wiedzę o przyczynach i symptomach zaburzeń rozwojowych oraz w umiejętności rozpoznawania indywidualnych możliwości rozwojowych ucznia (diagnoza i prognoza pedagogiczna), zarówno w sferze motywacji, jak i możliwości uczenia się. Wyposażenie w umiejętności pozwalające na świadome i profesjonalne podejmowanie zabiegów profilaktycznych i terapeutycznych w procesie dydaktyczno-wychowawczym w grupach przedszkolnych i klasach szkolnych oraz zajęć korekcyjno-kompensacyjnych. Program ramowy zatwierdzony przez MEN.

Szczegółowy harmonogram zajęć ustali kierownik kursu na pierwszym spotkaniu z uczestnikami. O terminie pierwszych zajęć każdy zgłoszony uczestnik zostanie powiadomiony.

Prowadzący: pracownicy wyższych uczelni, pracownicy ośrodków doskonalenia nauczycieli, edukatorzy

Termin realizacji: październik 2014 r. – maj 2015 r.

Liczba godzin: 270

Odpłatność: 1650 zł (płatne w 3 ratach)

 

3.        Kurs kwalifikacyjny z zakresu surdopedagogiki.

Adresat: Nauczyciele i wychowawcy zatrudnieni w placówkach dla osób z wadą słuchu, nauczyciele i wychowawcy szkół (klas, grup) oraz przedszkoli integracyjnych, specjalnych, ogólnodostępnych, pedagodzy, psycholodzy, logopedzi oraz inni zainteresowani nauczyciele (wymagane wykształcenie wyższe I° lub II° oraz uprawnienia pedagogiczne)

Treści: Przygotowanie uczestników do stwarzania optymalnych warunków kształcenia i wychowania dzieci i młodzieży z wadą słuchu oraz do pracy i udzielania specjalistycznej pomocy dzieciom i młodzieży z wadą słuchu. Nabycie przez uczestników najnowszej wiedzy z zakresu pedagogiki specjalnej, surdopedagogiki, surdologopedii, audiologii, psychologii głuchych i rewalidacji oraz metodyki nauczania i wychowania dzieci i młodzieży z wadą słuchu. Uczestnicy nabędą kwalifikacje do pracy z osobami z wadą słuchu oraz w zakresie diagnozy, terapii i kształcenia osób głuchych i niedosłyszących. Program ramowy zatwierdzony przez MEN.

Szczegółowy harmonogram zajęć ustali kierownik kursu na pierwszym spotkaniu z uczestnikami. O terminie pierwszych zajęć każdy zgłoszony uczestnik zostanie powiadomiony.

Prowadzący: pracownicy wyższych uczelni, lekarze, surdopedagodzy, surdologopedzi, pracownicy ośrodków doskonalenia nauczycieli, edukatorzy

Termin realizacji: październik 2014 r. – maj 2015 r.

Liczba godzin: 270

Odpłatność: 1600 zł (płatne w 3 ratach)

 

4.        Kurs kwalifikacyjny z zakresu tyflopedagogiki.

Adresat: Nauczyciele, wychowawcy pracujący w placówkach dla dzieci niewidomych i niedowidzących posiadający przygotowanie pedagogiczne, ale nieposiadający kwalifikacji specjalistycznych do pracy z dziećmi z defektami wzroku (wymagane wykształcenie wyższe I° lub II° oraz uprawnienia pedagogiczne)

Treści:Wyposażenie uczestników w wiedzę dotyczącą prawidłowości rozwoju i zachowania się dzieci niewidomych i niedowidzących oraz ich trudności w przystosowaniu się do warunków szkolnych i internatowych, a także ukazanie swoistości procesu kształcenia dzieci niewidomych i niewidzących w świetle aktualnej wiedzy z zakresu pedagogiki ogólnej i tyflopedagogiki. Ponadto kształtowanie odpowiednich umiejętności psychoedukacyjnych uczestników kursu, wskazanie optymalnych zasad i form współpracy nauczycieli i wychowawców ze służbami wspomagającymi rehabilitację dzieci z defektamiwzroku. Kurs realizowany jest na podstawie programu MEN (Warszawa, styczeń 1993).

Szczegółowy harmonogram zajęć ustali kierownik kursu na pierwszym spotkaniu z uczestnikami. O terminie pierwszych zajęć każdy zgłoszony uczestnik zostanie powiadomiony.

Prowadzący: pracownicy wyższych uczelni, lekarze, tyflopedagodzy, tyflologopedzi, pracownicy ośrodków doskonalenia nauczycieli, edukatorzy

Termin realizacji: październik 2014 r. – maj 2015 r.

Liczba godzin: 270

Odpłatność: 1600 zł (płatne w 3 ratach)

 

5.        Kurs kwalifikacyjny „Organizacja i zarządzanie oświatą”.

Adresat: Nauczyciele wszystkich poziomów nauczania

Treści: Program zgodny z ramowym programem nauczania kursu kwalifikacyjnego dla oświatowej kadry kierowniczej, dający uprawnienia do zajmowania stanowiska dyrektora szkoły/placówki.

Szczegółowy harmonogram zajęć ustali kierownik kursu na pierwszym spotkaniu z uczestnikami. O terminie pierwszych zajęć każdy zgłoszony uczestnik zostanie powiadomiony.

Prowadzący: konsultanci MODN i pracownicy uczelni

Termin realizacji: październik 2014 r. – maj 2015 r. (zgłoszenia do 15 września)

Liczba godzin: 215 (w tym 26 godzin praktyk)

Odpłatność: 1500 zł (płatne w 3 ratach; wpisowe 100 zł)

1100 zł dla uczestników z gmin objętych doradztwem metodycznym MODN

 

6.        Kurs kwalifikacyjny z zakresu zajęć edukacyjnych „Wychowanie do życia w rodzinie”.

Adresat: Nauczyciele (wymagane wykształcenie wyższe I° lub II° oraz uprawnienia pedagogiczne)

Treści: Kurs kwalifikacyjny, oparty na Ramowym programie MEN, obejmuje zagadnienia:

1.    Podstawy wychowania do życia w rodzinie (antropologiczne, etyczne, socjologiczne, prawne).

2.    Zagadnienia biomedyczne.

3.    Zagadnienia seksuologiczne.

4.    Zagadnienia psychologiczno-pedagogiczne.

5.    Metodyka i dydaktyka przedmiotu.

Szczegółowy harmonogram zajęć ustali kierownik kursu na pierwszym spotkaniu z uczestnikami. O terminie pierwszych zajęć każdy zgłoszony uczestnik zostanie powiadomiony.

Prowadzący: pracownicy wyższych uczelni, pracownicy ośrodków doskonalenia nauczycieli, edukatorzy

Termin realizacji: październik 2014 r. – maj 2015 r.

Liczba godzin: 270

Odpłatność: 1600 zł (płatne w 3 ratach)

 

7.        Kurs pedagogiczny dla czynnych zawodowo nauczycieli.

Adresat: Nauczyciele czynni zawodowo (wymagane wykształcenie wyższe I° lub II°)

Treści: Kurs kwalifikacyjny, oparty na Ramowym programie MEN, obejmuje zagadnienia:

1.    Podstawy edukacji.

2.    Metodyka nauczania.

Szczegółowy harmonogram zajęć ustali kierownik kursu na pierwszym spotkaniu z uczestnikami. O terminie pierwszych zajęć każdy zgłoszony uczestnik zostanie powiadomiony.

Prowadzący: pracownicy wyższych uczelni, pracownicy ośrodków doskonalenia nauczycieli, edukatorzy

Termin realizacji: październik 2014 r. – maj 2015 r.

Liczba godzin: 270

Odpłatność: 1600 zł (płatne w 3 ratach)